ISO 21506 "Словник" - це неофіційний переклад міжнародного стандарту ISO/TR 21506:2018 “Project, programme and portfolio management — Vocabulary”. Користуйтесь, та надсилайте свої зауваження та пропозиції.

Підтримати розробку стандартів українською

Передмова

ISO (Міжнародна Організація зі Стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів з питань стандартів (органів-членів ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюється через технічні комітети ISO. Кожен орган-член, зацікавлений у питанні, щодо якого створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Урядові та неурядову міжнародні організації також беруть участь у роботі ISO. ISO тісно співпрацює із Міжнародною Електротехнічною Комісією (ІЕС) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, що використовуються для розробки цього документа, та ті, які призначені для його подальшого обслуговування, описані в директивах ISO / ІЕС, частина 1. Зокрема, необхідно зазначити, що для різних типів документів ISO застосовуються різні критерії затвердження. Цей документ був складений відповідно до редакційних правил Директив ISO / ІЕС, частина 2 (див. www.iso.org/directives).

Зверніть увагу, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. Деталі щодо будь-яких патентних прав, виявлених під час розробки документу, будуть міститись у Вступі та/або в переліку отриманих ISO патентних декларацій (див. www.iso.org/patents).

Будь-яке комерційне найменування, яке використовується в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є її схваленням.

Для пояснення добровільного характеру стандартів, значення специфічних термінів та виразів ISO, пов'язаних з оцінкою відповідності, а також інформації про дотримання ISO принципів Всесвітньої, Торгової Організації (WTO) в Технічних Бар'єрах у Торгівлі (ТВТ) дивіться www.iso.org/iso/foreword.html.

Цей документ був підготовлений Технічним комітетом ISO / ТС 258, Управління проєктами, програмами та портфелями.

Будь-які відгуки чи запитання щодо цього документа повинні бути спрямовані до національного органу зі стандартів користувача. Повний перелік таких органів ви можете знайти на www.iso.org/members.html.

Вступ

Цей документ (ISO 21506 "Словник") надає керівництво людям, які беруть участь в управлінні проєктами, програмами та портфелями. Він описує терміни, які використовуються в документах, автором яких є Технічний комітет ISO / ТС 258, Управління проєктами, програмами та портфелями, і які відповідають будь-якому з наступних критеріїв:
— Термін є специфічним для управління проєктами, програмами та портфелями;
— Термін є загальновживаним, але використовується у специфічному чи унікальному значенні у даному контексті;
— Термін міститься в словниках, які визнаються ISO, проте не має визначення яке б відповідало вживанню в даному контексті.

Цей документ містить визначення, які використовується більшістю організацій з управління проєктами, у більшості випадків. Термін може мати інше значення в організації, яка не відповідає цьому документу.

В той час, як окремі словники для врядування та управління проєктами, програмами та портфелями забезпечують зрозумілість у термінах, загальновживана лексика виявляє той факт, що термін може бути зрозумілим лише в контексті, у якому він використовується. Контекст може бути розділений на "Галузі", "Дисципліну управління" та "Області застосування", як показано на Рисунку 1.

Рисунок 1 - Як термін отримує значення в контексті

Цільова аудиторія цього документу включає, але не обмежується, наступними групами:
a) Виконавчі керівники та особи які задіяні у якості спонсорів на проєктах, програмах чи портфелях;
b) Особи які здійснюють управління проєктами, програмами чи портфелями;
c) Особи які залучені у роботі та управлінні Офісом Управління Проєктами;
d) Розробники національних чи організаційних стандартів.

Цей документ доповнює терміни та визначення в ДСТУ ISO 21500:2022, ДСТУ ISO 21502:2022, ДСТУ ISO 21503:2022, ДСТУ ISO 21504:2022, ДСТУ ISO 21505:2022, ДСТУ ISO 21508:2022 та ДСТУ ISO 21511:2022.

Документ узгоджено з ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ), ДСТУ ISO 1087-1:2007 (ISO 1087-1:2000, IDT), ДСТУ ISO 10241-1:2018 (ISO 10241-1:2011, IDT) та Українським правописом 2019 року.

1 Сфера застосування

Цей документ (ISO 21506 "Словник") визначає терміни, які використовуються в галузі управління проєктами, програмами та портфелями. Він може використовуватися будь-яким типом організації, включаючи державні та приватні, будь-якого розміру чи сектора, а також будь-який тип проєкту, програми чи портфоліо за рівнем складності, розміру чи тривалості.

2 Нормативні посилання

Цей документ (ISO 21506 "Словник") не містить нормативних посилань.

Додатково дивіться PMI Lexicon
Словник термінів з управління проєктами PMI

3 Терміни та визначення понять

ISO та ІЕС підтримують технологічні бази даних для використання в стандартизації за наступними адресами:
— ISO Online Browsing Platform: доступна на https://iso.org/obp
— ІЕС Electropedia: доступна на https://electropedia.org

Логотип ДСТУ ISO/TR 21506:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Словник3.1 Базовий план (Baseline)

Еталонний зразок для порівняння, який використовують для моніторингу та контролю (3.46) за виконанням.

3.2 Базовий план вимірювання виконання (Performance Measurement Baseline, PMB)

Загальний розподілений у часі обсяг роботи та бюджетного плану, який слугує основою для порівняння виконання проєкту (3.77) або програми (3.75), за виключенням управлінського резерву (3.95).

3.3 Батьківський елемент (Parent Element)

Робота, розкладена на два або більше елементи робіт нижчого рівня.
Примітка: Елементи робіт нижчого рівня називають дочірніми елементами.

3.4 Бізнес-кейс (Business Case)

Задокументоване обґрунтування на підтримку прийняття рішення про зобов'язання щодо початку проєкту (3.77), програми (3.75) або портфеля (3.73).

3.5 Бюджет по завершенню (Budget at Completion, BAC)

Загальна прогнозована вартість виконання робіт, пов'язаних із пакетом робіт (3.64), операцією (3.58) або контрольним рахунком (3.48).

3.6 Взорування (Benchmarking)

Порівняння поточних чи запланованих продуктів, процесів та практик із відповідниками з придатних для порівняння організацій для ідентифікації передових практик, генерації ідей для покращення та надання основи для вимірювання продуктивності.

3.7 Вигода (Benefit)

Створена перевага, цінність чи інший позитивний ефект.

3.8 Вигоди програми (Programme Benefit)

Оцінюваний кінцевий результат (3.43) шляхом спільного управління взаємопов'язаними компонентами програми (3.45) задля досягнення стратегічних та операційних цілей.

3.9 Вимірювання виконання (Performance Measurement)

Кількісні одиниці виміру, які використовують з метою вимірювання прогресу.

3.10 Відхилення вартості (Cost Variance, CV)

Міра виконання вартості на проєкті (3.77).

3.11 Відхилення по завершенню (Variance at Completion, VAC)

Різниця між бюджетом по завершенню (3.5) та оцінкою по завершенню (3.63).

3.12 Віха (Milestone)

Значна точка, яка уже запланована або буде запланована, в проєкті (3.77), програмі (3.75) чи портфелі (3.73).

3.13 Воронка портфеля (Portfolio Pipeline)

Перелік можливостей, що розглядаються для відбору як компоненти портфеля (3.44).

3.14 Врядування (Governance)

Принципи, політики та фреймворк (3.97), відповідно до яких керують організацією та контролюють її.

3.15 Врядування портфелем (Portfolio Governance)

Принципи, політики та процедури, за допомогою яких затверджують портфель (3.73) та спрямовують його на досягнення стратегічних цілей.

3.16 Врядування програмою (Programme Governance)

Принципи, політики та процедури, за допомогою яких затверджують програму (3.75) та спрямовують її на реалізацію визначених вигід (3.7).

3.17 Врядування проєктом (Project Governance)

Принципи, політики та процедури, за допомогою яких затверджують проєкт (3.77) та спрямовують його на досягнення узгоджених цілей.

3.18 Доробок (Deliverable)

Унікальний та такий, що може бути перевірений, елемент, що має бути створений під час проєкту (3.77) або програми (3.75).

3.19 Дорожня карта (Roadmap)

Загальний графік, що зображує віхи (3.12), значні події, огляди та точки ухвалення рішень.

3.20 Елемент ієрархічної структури робіт (Work Breakdown Structure Element)

Робота на зазначеному рівні, яка є або батьківським елементом (3.3), або дочірнім елементом.

3.21 Епопея (Epic)

Великий, пов'язаний між собою обсяг робіт, покликаний ієрархічно організувати набір вимог та забезпечити конкретні бізнес результати.

3.22 Життєвий цикл проєкту (Project Life Cycle)

Визначений набір фаз від початку до кінця проєкту (3.77).

3.23 Забезпечення якості (Quality Assurance)

Планові та систематичні дії, необхідні для забезпечення належної впевненості, що процес, оцінка чи послуга відповідають заданим вимогам до якості.

3.24 Загроза (Threat)

Ризик (3.80), виникнення якого матиме негативний вплив.

3.25 Запит на зміну (Change Request)

Документація, що визначає запропоновані зміни до проєкту (3.77).

3.26 Запланована цінність (Planned Value, PV)

Поетапний бюджет (3.72), що затверджено для запланованої роботи.
Примітка: Запланована цінність також відома як «бюджетна вартість запланованих робіт (budgeted cost of work scheduled)».

3.27 Запобіжна дія (Preventive Action)

Дія, яку виконують, щоб усунути причину потенційної невідповідності чи іншої потенційно небажаної ситуації.
Примітка: Запобіжну дію виконують, щоб запобігти виникненню події, тоді як коригувальну дію (3.49) — щоб запобігти повторному виникненню події.

3.28 Засвідчення проєкту (Project Assurance)

Заплановані та систематичні дії, важливі для впровадження впевненості організації-спонсора та спонсора (3.83) проєкту в тому, що проєкт (3.77), скоріше за все, досягне своїх цілей.

3.29 Засвоєні уроки (Lessons Learned)

Знання, отримані протягом проєкту (3.77), програми (3.75) або портфеля (3.73), які показують, як діяли (або як слід діяти) щодо подій з метою вдосконалення виконання в майбутньому.

3.30 Звіт про хід виконання (Progress Report)

Звіт про поточний статус та роботу, виконану протягом визначеного періоду часу.

3.31 Здатність (Capability)

Потенціальні можливості організації застосовувати ресурси для досягнення стратегічних цілей, тобто загальна сума всіх характеристик та атрибутів ресурсів. Здатність відноситься до потенціалу організації, який може бути використаний або не використаний.
Примітка: Дивись також "спроможність" (3.84). Здатність вказує на можливість організації збільшити необхідні ресурси для виконання роботи, коли спроможності в певний момент часу бракує.

3.32 Здобута цінність (Earned Value, EV)

Цінність виконаної роботи, що виражена через визначений для цієї роботи бюджет.
Примітка: Здобута цінність також відома як «бюджетна вартість виконаних робіт (budget cost of work performed)».

3.33 Ієрархічна декомпозиція (Hierarchical Decomposition)

Процес поділу обсягу проєкту або програми на послідовно менші елементи ієрархічної структури робіт (3.20).

3.34 Ієрархічна структура організації (Organizational Breakdown Structure, OBS)

Декомпозиція керівної команди організації або керівної команди, яка виконує роботу проєкту (3.77) або програми (3.75).
Примітка: Ієрархічна структура організації може включати партнерство або субпідряд. Її використовують для ілюстрації взаємозв'язку між проєктними чи програмними операціями та організаційними підрозділами, які будуть керувати або виконувати робочі операції.

3.35 Ієрархічна структура продукту (Product Breakdown Structure, PBS)

Декомпозиція продукту на його складові частини.

3.36 Ієрархічна структура ресурсів (Resource Breakdown Structure)

Декомпозиція персоналу, обладнання, матеріалів та інших активів.

3.37 Ієрархічна структура ризиків (Risk Breakdown Structure)

Декомпозиція загроз (3.24) та нагод (3.54) для проєкту (3.77) чи програми (3.75).

3.38 Ієрархічна структура робіт (Work Breakdown Structure, WBS)

Декомпозиція визначеного обсягу проєкту (3.77) або програми (3.75) на щораз нижчі рівні, що складаються з елементів робіт.

3.39 Інформаційна система управління (Management Information System)

Апаратне та програмне забезпечення для збору інформації, аналізу та звітності про показники проєкту (3.77) і програми (3.75).

3.40 Керівник портфеля (Portfolio Manager)

Підзвітна особа, призначена відповідальною за портфель (3.73) для досягнення стратегічних цілей.

3.41 Керівник програм (Programme Manager)

Підзвітна особа, призначена відповідальною за програму (3.75) для реалізації визначених вигід (3.7) та доробків (3.18).

3.42 Керівник проєкту (Project Manager)

Особа, призначена керувати командою проєкту (3.77) і бути підзвітною та відповідальною за узгоджені доробки (3.18).

3.43 Кінцевий результат (Outcome)

Зміна в результаті використання набутку (3.53) проєкту (3.77) або програми (3.75).

3.44 Компонент портфеля (Portfolio Component)

Проєкт (3.77), програма (3.75), портфель (3.73) або інша супутня робота.

3.45 Компонент програми (Programme Component)

Проєкт (3.77), програма (3.75) або інша супутня робота.

3.46 Контроль (Control)

Порівняння фактичного виконання робіт із запланованим, аналіз відхилень та виконання необхідних корегувальних дій (3.49) або запобіжних дій (3.27).

3.47 Контроль якості (Quality Control)

Оцінка конкретних результатів з метою визначення відповідності встановленим стандартам та ідентифікації кроків для усунення незадовільних показників.

3.48 Контрольний рахунок (Control Account)

Точка управлінського контролю, в якій інтегровані обсяг, бюджет, фактична вартість (3.96) та розклад проєкту (3.77) або програми (3.75), пакету робіт (3.64) або операції (3.58).

3.49 Коригувальна дія (Corrective Action)

Напрям та операція (3.58) для модифікації виконання робіт задля приведення результатів у відповідність із планом.
Примітка: Коригувальну дію виконують, щоб запобігти повторному виникненню події, тоді як запобіжну дію (3.27) — щоб запобігти виникненню події.

3.50 Критичний шлях (Critical Path)

Послідовність операцій (3.58), які визначають найранішу можливу дату завершення проєкту (3.77) або фази.

3.51 Матриця розподілу відповідальності (Responsibility Assignment Matrix, RAM)

Задокументована структура, яка показує розподіл делегованих робочих обов'язків призначених для поставки обсягу або вигід (3.7).

3.52 Мережевий розклад (Network Schedule)

Графічне представлення із зазначенням логічної послідовності та взаємозалежності елементів робіт проєкту чи програми.
Примітка: Мережевий розклад також відомий як «діаграма мережевого розкладу (network schedule diagram)», «діаграма логіки (logic diagram)» або «діаграма логіки мережі (network logic diagram)».

3.53 Набуток (Output)

Сукупні матеріальні чи нематеріальні доробки (3.18), які утворюють результат проєкту (3.77) або програми (3.75).

3.54 Нагода (Opportunity)

Виникнення ризику (3.80), який може мати сприятливий вплив.

3.55 Нерозподілений бюджет (Undistributed Budget, UB)

Вартість виконання затверджених робіт, яка не була розподілена на контрольний рахунок (3.48).

3.56 Обставина (Issue)

Подія, що виникає під час проєкту (3.77), і потребує вирішення задля продовження проєкту.

3.57 Обсяг проєкту (Project Scope)

Це затверджені роботи для досягнення узгоджених цілей.

3.58 Операція (Activity)

Визначена частина роботи, яку необхідно виконати для завершення проєкту (3.77) чи програми (3.75).
Примітка: Також може бути елементом роботи.

3.59 Орган врядування (Governing Body)

Особа, група або сутність, відповідальна за врядування (3.14) організацією, організаціями або частиною організації.

3.60 Особливість (Feature)

Набір пов'язаних вимог або функцій, які надають цінність організації.

3.61 Офіс управління проєктами (Project Management Office, PMO)

Функційна або організаційна структура, що сприяє управлінню проєктами (3.77).

3.62 Оцінка до завершення (Estimate to Complete, ETC)

Прогноз вартості робіт, що залишились до завершення проєкту (3.77), програми (3.75), пакету робіт (3.64) чи операції (3.58).

3.63 Оцінка по завершенню (Estimate at Completion, EAC)

Прогноз загальної вартості для завершення робіт проєкту (3.77), програми (3.75), пакету робіт (3.64) чи операції (3.58).

3.64 Пакет робіт (Work Package)

Група операцій, що мають визначений обсяг, доробок (3.18), часові рамки та вартість.

3.65 Перегляд інтегрованого базового плану (Integrated Baseline Review, IBR)

Оцінка з метою однакового розуміння базового плану вимірювання виконання (3.2) для затвердження технічного змісту проєкту (3.77) чи програми (3.75).

3.66 План комунікацій (Communication Plan)

Задокументовані опис та комунікаційні потреби стейкхолдерів (3.85).

3.67 План портфеля (Portfolio Plan)

Задокументований опис відповідності портфеля (3.73) стратегічним цілям та інтегрованим базовим планам (3.1).

3.68 План програми (Programme Plan)

Задокументований опис інтегрованих технічних та управлінських базових планів (3.1), яких слід дотримуватись в програмі (3.75).

3.69 План управління проєктом (Project Management Plan)

Задокументований опис технічних та управлінських базових планів (3.1), яких слід дотримуватись в проєкті (3.77).
Примітка: План управління проєктом також відомий як «план проєкту (project plan)».

3.70 План управління якістю (Quality Management Plan)

Задокументований опис вимог до якості проміжних та кінцевих доробків (3.18).
Примітка: План управління якістю також відомий як «план якості (quality plan)».

3.71 Планування методом хвилі, що набігає (Rolling Wave Planning)

Форма прогресивної деталізації (3.76), в якій планування виконується по фазах чи часових проміжках.

3.72 Поетапний бюджет (Time-Phased Budget)

Розподілення вартості для виконання робіт протягом визначених проміжків часу або фаз.

3.73 Портфель (Portfolio)

Набір компонентів портфеля (3.44), згрупованих разом для полегшення управління ними задля досягнення стратегічних цілей.

3.74 Правило 100% (100 % Rule)

Принцип, за яким для завершення проєкту (3.77) чи програми (3.75) всі задачі ієрархічної структури робіт (3.38), повинні бути виконані.
Примітка: Правило 100% застосовується до «батьківських» та «дочірніх» елементів. «Дочірній» рівень декомпозиції ієрархічної структури робіт дорівнює 100% роботи, яка представлена на «батьківському» рівні.

3.75 Програма (Programme)

Група компонентів програми (3.45), якими скоординовано керують задля реалізації вигід (3.7).

3.76 Прогресивна деталізація (Progressive Elaboration)

Ітераційний процес для підвищення рівня деталізації, що визначений протягом життєвого циклу проєкту (3.77) або програми (3.75).
Примітка: Також відома як прогресивна декомпозиція (progressive decomposition).

3.77 Проєкт (Project)

Тимчасове зусилля для досягнення однієї чи кількох визначених цілей.

3.78 Реагування на ризик (Risk Response)

Задокументовані дії щодо виявленого ризику (3.80).

3.79 Реєстр змін (Change Register)

Запис усіх виявлених у проєкті (3.77) змін та їхніх властивостей.

3.80 Ризик (Risk)

Невизначена подія або сукупність подій з потенційним позитивним або негативним впливом.

3.81 Рішення "зробити чи купити" (Make-or-Buy Decision)

Прийняття рішення створювати продукт, роботу чи послугу всередині організації чи купувати у зовнішньої сторони.

3.82 Словник ієрархічної структури робіт (Work Breakdown Structure Dictionary)

Документ, який описує кожен елемент ієрархічної структури робіт (3.38).

Особа, яка несе відповідальність за отримання ресурсів та прийняття управлінських рішень з метою досягнення успіху.

3.84 Спроможність (Capacity)

Поточні можливості організації задовольняти сукупні потреби в ресурсах для успішного виконання запланованих ініціатив, тобто загальна сума реалізованих або активованих атрибутів ресурсів. Спроможність - це те, скільки організація може зробити зараз, у даний час.
Примітка: Дивись також "здатність" (3.31). Здатність вказує на можливість організації збільшити необхідні ресурси для виконання роботи, коли спроможності в певний момент часу бракує.

3.85 Стейкхолдер (Stakeholder)

Особа, група або організація, які мають інтерес до, можуть впливати на, можуть перебувати під впливом або вважати себе під впливом будь-якого аспекту проєкту (3.77), програми (3.75) або портфеля (3.73).

3.86 Стратегічне узгодження (Strategic Alignment)

Результат вибору та коригування компонентів портфеля (3.44), щоб сприяти досягненню стратегічних цілей організації.

3.87 Сфера застосування (Application Area)

Категорія проєктів (3.77), що загалом мають спільне спрямування продукту, клієнта чи сектора.
Примітка: Сфера застосування також відома як «галузь (activity sector)».

3.88 Технічне виконання (Technical Performance)

Оцінка результатів функціональності або здатності, що були досягнуті в проєкті (3.77) або програмі (3.75) протягом їх реалізації.
Примітка: Технічне виконання може бути поступовим.

3.89 Толерантність до ризику (Risk Tolerance)

Визначений та прийнятий пороговий рівень впливу ризику (3.80), перевищення якого вимагає реагування на ризик (3.78).

3.90 Управління здобутою цінністю (Earned Value Management, EVM)

Метод, який об'єднує обсяг проєкту (3.77) чи програми (3.75), фактичну вартість (3.96), бюджет та розклад для оцінки прогресу та виконання.

3.91 Управління конфігурацією (Configuration Management)

Застосування процедур з метою контролю (3.46), співвідношення та підтримки документації, специфікацій та фізичних атрибутів.

3.92 Управління портфелями (Portfolio Management)

Скоординовані операції для спрямування та контролю за досягненням стратегічних цілей.

3.93 Управління програмами (Programme Management)

Скоординовані операції для спрямування та контролю (3.46) за реалізацією визначених вигід (3.7) та доробків (3.18).

3.94 Управління проєктами (Project Management)

Скоординовані операції для спрямування та контролю (3.46) за досягненням узгоджених цілей.

3.95 Управлінський резерв (Management Reserve, MR)

Сума бюджету за межами базового плану вимірювання виконання (3.2), яка резервується з метою управлінського контролю для реагування на непередбачувані події чи операції, що входять до обсягу проєкту.

3.96 Фактична вартість (Actual Cost, AC)

Витрати, що були здійснені для виконання робіт.
Примітка: Фактична вартість також відома як «фактична вартість виконаних робіт (actual cost of work performed)».

3.97 Фреймворк (Framework)

Концептуальна структура, призначена служити опорою або керівництвом для створення чогось, що розширює структуру на щось корисне.

3.98 Функційна ієрархічна структура (Functional Breakdown Structure)

Декомпозиція функцій, необхідних для виконання елементів робіт проєкту (3.77) чи програми (3.75).

4 Скорочення

В стандартах ДСТУ ISO серії 21500 використовуються такі скорочення:

AC – фактична вартість (actual cost)
AT – фактичний час (actual time)
BAC – бюджет по завершенню (budget at completion)
BCWR – передбачена бюджетом вартість роботи, яка залишилася (budgeted cost for work remaining)
CPI – індекс виконання вартості (cost performance index)
CV – відхилення вартості (cost variance)
EAC - оцінка по завершенню (estimate at completion)
EAC – оцінка по завершенню (estimate at completion)
ED – передбачувана тривалість (estimated duration)
ES – здобутий розклад (earned schedule)
ETC – оцінка до завершення (estimate to complete)
EV – здобута цінність (earned value)
EVM – управління здобутою цінністю (earned value management)
IBR – перегляд інтегрованого базового плану (integrated baseline review)
IEAC – незалежна оцінка по завершенню (independent estimate at completion)
ISO - Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization)
MR – управлінський резерв (management reserve)
OBS - ієрархічна структура організації (organizational breakdown structure)
PBS - ієрархічна структура продукту (product breakdown structure)
PD – запланована тривалість (planned duration)
PDWR – запланована тривалість роботи, яка залишилася (planned duration for work remaining)
PF – коефіцієнт виконання (performance factor)
PMB – базовий план вимірювання виконання (performance measurement baseline)
PMO - офіс управління проєктами (project management office)
PPP (ППП) - проєкти, програми та портфелі (projects, programmes, portfolios).
PV – запланована цінність (planned value)
RAM - матриця розподілу відповідальності (responsibility assignment matrix)
SPI – індекс виконання розкладу (schedule performance index)
SV – відхилення розкладу (schedule variance)
TC - технічній комітет (technical committee)
TCPI – індекс виконання вартості до завершення (to complete cost performance index)
TR - технічний звіт (technical report)
TSPI – індекс виконання розкладу до завершення (to complete schedule performance index)
UB – нерозподілений бюджет (undistributed budget)
VAC – відхилення по завершенню (variance at completion)
WBS - ієрархічна структура робіт (work breakdown structure)

ДОДАТОК A

Logo of SO/TR 21506:2018 "Project, programme and portfolio management — Vocabulary"(довідковий)

Покажчик англійських та українських термінів

В таблице А.1 наведено терміни технічного звіту ISO/TR 21506:2018 англійською мовою в послідовності згідно англійського алфавіту.

Терміни "crashing", "lag", "lead", "project scope statement", "scope creep" та "stakeholder register" було вилучено, оскільки вони жодного разу не зустрічаються в стандартах ISO серії 21500.

Терміни "hierarchical decomposition", "issue", "outcome", "output", "preventive action", "project assurance" та "project life cycle" було додано, оскільки вони не згадуються в стандарті ISO/TR 21506:2018, але вказані серед термінів та визначення понять в інших стандартах ISO серії 21500.

Терміни "benchmarking", "capability", "capacity", "epic", "feature", "framework" та "roadmap" було додано, оскільки вони є загальновживаними в управління проєктами та зустрічаються в тексті стандартів ISO серії 21500.

Таблиця A.1 – Покажчик англійських термінів ISO 21506:2018 та українських термінів ДСТУ ISO 21506:2022

ISO/TR 21506:2018ДСТУ ISO/TR 21506:2022 (ISO/TR 21506:2018, MOD)
3.1100 % rule3.74правило 100%
3.2activity3.58операція
3.3actual cost, AC3.96фактична вартість
3.4application area3.87сфера застосування
3.5baseline3.1базовий план
ISO 21505:2017, Annex Abenchmarking3.6взорування
3.6benefit3.7вигода
3.7budget at completion, BAC3.5бюджет по завершенню
3.8business case3.4бізнес-кейс
ISO 21504:2022, 6.6.3capability3.31здатність
ISO 21504:2022, 6.6.3capacity3.84спроможність
3.9change register3.79реєстр змін
3.10change request3.25запит на зміну
3.11communication plan3.66план комунікацій
3.12configuration management3.91управління конфігурацією
3.13control3.46контроль
3.14control account3.48контрольний рахунок
3.15corrective action3.49корегувальна дія
3.16cost variance, CV3.10відхилення вартості
3.17crashingВилученийстиснення
3.18critical path3.50критичний шлях
3.19deliverable3.18доробок
3.20earned value, EV3.32здобута цінність
3.21earned value management, EVM3.90управління здобутою цінністю
ISO 21511:2018, Figure A.3epic3.21епопея
3.22estimate at completion, EAC3.63оцінка по завершенню
3.23estimate to complete, ETC3.62оцінка до завершення
ISO 21511:2018, Figure A.3feature3.60особливість
ISO 21505:2017, 5.5framework3.97фреймворк
3.24functional breakdown structure3.98функційна ієрархічна структура
3.25governance3.14врядування
3.26governing body3.59орган врядування
ISO 21511:2018, 3.3hierarchical decomposition3.33ієрархічна декомпозиція
3.27integrated baseline review, IBR3.65перегляд інтегрованого базового плану
ISO 21502:2020, 3.10issue3.56обставина
3.28lagВилученийзатримка
3.29leadВилученийвипередження
3.30lessons learned3.29засвоєні уроки
3.31make-or-buy decision3.81рішення "зробити чи купити"
3.32management information system3.39інформаційна система управління
3.33management reserve, MR3.95управлінський резерв
3.34milestone3.12віха
3.35network schedule3.52мережевий розклад
3.36opportunity3.54нагода
3.37organizational breakdown structure, OBS3.34ієрархічна структура організації
ISO 21503:2022, 3.6outcome3.43кінцевий результат
ISO 21503:2022, 3.7output3.53набуток
3.38parent element3.3батьківський елемент
3.39performance measurement3.9вимірювання виконання
3.40performance measurement baseline, PMB3.2базовий план вимірювання виконання
3.41planned value, PV3.26запланована цінність
3.42portfolio3.73портфель
3.43portfolio component3.44компонент портфеля
3.44portfolio governance3.15врядування портфелем
3.45portfolio management3.92управління портфелями
3.46portfolio manager3.40керівник портфеля
3.47portfolio plan3.67план портфеля
3.48portfolio pipeline3.13воронка портфеля
ISO 21502:2020, 3.16preventive action3.27запобіжна дія
3.49product breakdown structure, PBS3.35ієрархічна структура продукту
3.50programme3.75програма
3.51programme benefit3.8вигоди програми
3.52programme component3.45компонент програми
3.53programme governance3.16врядування програмою
3.54programme management3.93управління програмами
3.55programme manager3.41керівник програм
3.56programme plan3.68план програми
3.57progress report3.30звіт про хід виконання
3.58progressive elaboration3.76прогресивна деталізація
3.59project3.77проєкт
ISO 21502:2020, 3.20project assurance3.28засвідчення проєкту
3.60project governance3.17врядування проєктом
ISO 21502:2020, 3.22project life cycle3.22життєвий цикл проєкту
3.61project management3.94управління проєктами
3.62project management office, PMO3.61офіс управління проєктами
3.63project manager3.42керівник проєкту
3.64project plan3.69план управління проєктом
3.65project scope3.57обсяг проєкту
3.66project scope statementВилученийопис обсягу проєкту
3.67quality assurance3.23забезпечення якості
3.68quality control3.47контроль якості
3.69quality plan3.70план управління якостю
3.70resource breakdown structure3.36ієрархічна структура ресурсів
3.71responsibility assignment matrix, RAM3.51матриця розподілу відповідальності
3.72risk3.80ризик
3.73risk breakdown structure3.37ієрархічна структура ризиків
3.74risk response3.78реагування на ризик
3.75risk tolerance3.89толерантність до ризику
ISO 21500:2021, 4.6roadmap3.19дорожня карта
3.76rolling wave planning3.71планування методом хвилі, що набігає
3.77scope creepВилученийрозповзання обсягу
3.78sponsor3.83спонсор
3.79stakeholder3.85стейкхолдер
3.80stakeholder registerВилученийреєстр стейкхолдерів
3.81strategic alignment3.86стратегічне узгодження
3.82technical performance3.88технічне виконання
3.83threat3.24загроза
3.84time-phased budget3.72поетапний бюджет
3.85undistributed budget, UB3.55нерозподілений бюджет
3.86variance at completion, VAC3.11відхилення по завершенню
3.87work breakdown structure, WBS3.38ієрархічна структура робіт
3.88work breakdown structure dictionary3.82словник ієрархічної структури робіт
3.89work breakdown structure element3.20елемент ієрархічної структури робіт
3.90work package3.64пакет робіт

Бібліографія

[1] ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ) Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів
[2] ДСТУ ISO 1087-1:2007 (ISO 1087-1:2000, IDT) Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання
[3] ДСТУ ISO 10241-1:2018 (ISO 10241-1:2011, IDT) Термінологічні статті в стандартах. Частина 1. Загальні вимоги та приклади подання
[4] ДСТУ ISO 21500:2022 (ISO 21500:2021, IDT) Управління проєктами, програмами та портфелями. Контекст та концепції
[5] ДСТУ ISO 21502:2022 (ISO 21502:2020, IDT) Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління проєктами
[6] ДСТУ ISO 21503:2022 (ISO 21503:2022, IDT) Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління програмами
[7] ДСТУ ISO 21504:2022 (ISO 21504:2022, IDT) Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління портфелями
[8] ДСТУ ISO 21505:2022 (ISO 21505:2017, IDT) Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо врядування
[9] ДСТУ ISO 21508:2022 (ISO 21508:2018, IDT) Управління здобутою цінністю в управлінні проєктами та програмами
[10] ДСТУ ISO 21511:2022 (ISO 21511:2018, IDT) Ієрархічна структура робіт для управління проєктами та програмами
[11] PMI Lexicon (Версія 3.3) Словник термінів з управління проєктами PMI
[12] Настанова PMBOK (Сьоме видання) Стандарт з управління проєктами та Настанова до зводу знань з управління проєктами
[13] Український правопис, 2019