ISO 21505 "Настанови щодо врядування" - це неофіційний переклад міжнародного стандарту ISO 21505:2017 “Project, programme and portfolio management — Guidance on governance” . Користуйтесь, та надсилайте свої зауваження та пропозиції.

Підтримати розробку стандартів українською
Тренінг з врядування згідно ДСТУ ISO 21505:2022

Передмова

ISO (the International Organization for Standardization – Міжнародна організація зі стандартизації) – це всесвітня федерація національних органів зі стандартизації (установи-учасниці ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюється в технічних комітетах ISO. Кожна установа-учасниця, що зацікавлена у предметі, для якого створено технічний комітет, має право бути представленою у цьому комітеті. В роботі також беруть участь урядові та неурядові міжнародні організації, що підтримують зв'язок з ISO. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, що використовуються для розробки цього документа, та процедури, призначені для його подальшого впровадження, описані в Частині 1 Директив ISO/IEC. Зокрема, слід зазначити, що для різних типів документів ISO необхідні різні критерії затвердження. Цей документ розроблено відповідно до редакційних правил Частини 2 Директив ISO/IEC (див. www.iso.org/directives).

Варто зазначити, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. Детальна інформація про будь-які патентні права, виявлені під час розробки документа, міститиметься у Вступі та/або в списку ISO отриманих патентних заявок (див. www.iso.org/patents).

Будь-яке комерційне найменування, яке використовується в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є її схваленням.

Пояснення значення конкретних термінів та висловів ISO, що стосуються оцінки відповідності, а також інформація про дотримання ISO принципів СОТ, що містяться в Угоді про технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ), доступні за посиланням: www.iso.org/iso/foreword.html.

Комітетом, відповідальним за цей документ, є Технічний комітет ISO/TC 258, Управління проєктами, програмами і портфелями.

Ця виправлена редакція ISO 21505: 2017 включає правильну версію Рисунка 5.

Вступ

Цей документ (ISO 21505 "Врядування") описує контекст та рекомендації щодо врядування проєктами, програмами та портфелями.

Врядування проєктами, програмами та портфелями передбачає, серед іншого, сфери врядування, які стосуються проєктів, програм та портфелів. Організації можуть використовувати цей документ для врядування будь-яким одним або всіма своїми проєктами, програмами та портфелями.

Цей документ призначений для використання будь-якою організацією та будь-якою групою організацій для проєктів, програм або портфелів будь-якого розміру та складності, але може вимагати адаптації до конкретних потреб організації. Крім того, цей документ призначений для надання настанов органам врядування, а також виконавчому та вищому керівництву, які можуть нести відповідальність за врядування у своїх організаціях.

У цьому документі йдеться про врядування проєктами, врядування програмами та врядування портфелями, які мають бути взаємозамінними з термінами врядування проєктами, врядування програмами та врядування портфелями. Однак, врядування одним проєктом чи програмою може відрізнятися від врядування кількома проєктами чи програмами.

Дотримання рекомендацій щодо врядування проєктами, програмами та портфелями, визначених в цьому документі, може сприяти:
— покращенню звітуванню та прозорості;
— покращеній взаємодії зі стейкхолдерами;
— зниженню організаційних ризиків;
— підвищенню ймовірності досягнення стійких результатів, вигід та розширених нагод;
— покращенню комунікації;
— покращенню розумінню цінностей, етики та керівних принципів.

1 Сфера застосування

Цей документ (ISO 21505 "Врядування") описує контекст, в якому здійснюють врядування проєктами, програмами та портфелями, та містить настанови щодо врядування проєктами, програмами та портфелями. Цей документ також можна використовувати для оцінки, засвідчення або перевірки функції врядування проєктами, програмами або портфелями.

ПРИМІТКА. У цьому документі термін "портфель" вживається у значенні "портфель проєктів та програм", а термін "програма" вживається у значенні "програма взаємопов’язаних проєктів та інших пов’язаних робіт".

Цей документ призначений для органів врядування та виконавчого та вищого керівництва, які керують, впливають або приймають рішення щодо врядування проєктами, програмами та портфелями. Він також призначений для надання настанов тим, хто керує проєктами, програмами та портфелями, зокрема, для спонсорів, керівних комітетів, власників портфелів та офісів управління проєктами.

Він може використовуватись керівниками проєктів, програм та портфелів, а також стейкхолдерами, що беруть участь у розробці та реалізації проєктів, програм та портфелів. До аудиторії, яка може також зацікавитись цією темою, можуть належати ті, хто консультує, інформує, допомагає або працює в межах проєктів, програм та портфелів.

2 Нормативні посилання

Цей документ (ISO 21505 "Врядування") не містить нормативних посилань.

3 Терміни та визначення понять

У цьому документі (ISO 21505 "Врядування") використано такі терміни та визначення понять.

Логотип ДСТУ ISO 21505:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо врядуванняISO та ІЕС підтримують технологічні бази даних для використання в стандартизації за наступними адресами:
— ISO Online browsing platform: доступна за покликанням: http://www.iso.org/obp
— ІЕС Electropedia: доступна на http://www.electropedia.org/

3.1 Врядування (Governance)
Принципи, політики та фреймворк, відповідно до яких керують організацією та контролюють її.

3.2 Стейкхолдер (Stakeholder)
Особа, група або організація, які мають інтерес до, можуть впливати на, можуть перебувати під впливом або вважати себе під впливом будь-якого аспекту проєкту, програми, портфеля або врядування організації.

3.3 Ризик (Risk)
Невизначена подія або сукупність подій з потенційним позитивним або негативним впливом.

3.4 Вигода (Benefit) 
Створена перевага, цінність чи інший позитивний ефект.

3.5 Орган врядування (Governing Body)
Особа, група або сутність, відповідальна за врядування організацією, організаціями або частиною організації.

Якщо треба швидко вивчити цю тему, зверніть увагу на тренінг з врядування згідно ДСТУ ISO 21505:2022

4 Контекст

4.1 Організаційне врядування

Організаційне врядування - це керівництво постійною або тимчасовою організацією шляхом встановлення фреймворку врядування. Органи врядування, виконавче та вище керівництво несуть відповідальність за врядування своєю організацією для досягнення як підзвітності так і результативності.

Врядування організації базується на конкретних пріоритетах організації та охоплює діапазон інколи суперечливих інтересів стейкхолдерів і може бути під впливом більш широкого середовища врядування.

Елементи організаційного врядування, що стосуються проєктів, програм та портфелів, повинні бути:
— інтегрованою частиною постійного або тимчасового загального фреймворку врядування організацією;
— призначеними для підтримки принципів, цінностей та стратегічних цілей організації;
— призначеними для оптимізації вигід, що виникають унаслідок інвестиції ресурсів у вибрані проєкти, програми та портфелі.

Один із можливих взаємозв'язків між організаційним врядуванням та врядуванням проєктами, програмами та портфелями показано на Рисунку 1.

Затінене поле відображає фреймворк врядування, що описано у Розділі 4.
Стрілки - це узагальнене зображення потоку знань, документів, доробків та інших артефактів.
ППП - це абревіатура для позначення проєктів, програм та портфелів.

Рисунок 1 — Приклад контексту врядування Проєктами, Програмами та Портфелями (ППП)

4.2 Органи врядування

В межах організації може існувати декілька різних органів врядування, залежно від організаційних потреб та проєктів, програм та портфелів, що підлягають врядуванню.

Кожен орган врядування може нести відповідальність і бути підзвітним за:
a) узгодження з цілями, цінностями та принципами, встановленими загальним органом врядування організації;
b) задоволення вимог стейкхолдерів;
c) дотримання організаційних та правових вимог;
d) розробку та підтримку політики, процедур та процесів;
e) встановлення цілей та надання вказівок організаційним сутностям, що врядуються;
f) делегування відповідальності, надання повноважень та підтримка керівників:

 • делегування повинне збалансувати повноваження та відповідальність за необхідні дії,
 • орган врядування залишається підзвітнім;

g) моніторинг відповідності цілям та їх досягнення;
h) забезпечення прийняття остаточного рішення з ескальованих критичних обставин.

4.3 Різниця між врядуванням та управлінням

Врядування уповноважує, спрямовує, надає можливості, забезпечує нагляд та обмежує дії управління.

Управління повинне працювати в межах обмежень, встановлених врядуванням організації, для досягнення цілей організації.

Функції врядування та функції управління можна виконувати на різних рівнях і в різних частинах організації, але орган врядування залишається відповідальним за результати діяльності (або результативність) організації.

Хоча врядування та управління різняться, кожен, хто бере участь у врядуванні та управлінні, повинен нести відповідальність за проактивну роботу для досягнення цілей організації.

5 Врядування портфелями, програмами та проєктами

5.1 Загальні положення

Врядування портфелями, проєктами та програмами має бути невід'ємною частиною загального врядування організацією. Фреймворк врядування повинна інтегруватися між проєктами, програмами та портфелями в межах організації та, де це необхідно, враховувати вимоги інших організацій-учасниць. Загальне врядування організацією повинно підтримувати та забезпечувати належне управління портфелями, проєктами та програмами.

Врядування портфелями, проєктами та програмами повинно:
a) відображати цінності та принципи організації чи організацій, відповідальних за проєкти, програми та портфелі під врядуванням;
b) сприяти досягненню цілей організації, одночасно дотримуючись обмежень, встановлених фреймворком її врядування;
c) враховувати культурні та етичні норми:

 • будь-яких інших залучених організацій;
 • громад, де діють організації.

5.2 Цінності

Цінності, що виражаються через врядування портфелями, проєктами та програмами, повинні залишатись підпорядкованими та узгоджуватися із цінностями організації.

У цьому документі концепція цінностей - це ті цінності, які прийняті або створені організацією або організаціями-учасницями. Ці цінності повинні визначати стандарти поведінки членів організації або організацій або впливати на них, і мають бути загальновизнаними в широкому співтоваристві, в якому діє організація. Цінності організації можуть бути задокументовані і повинні відображати те, що є етично прийнятним та цінним для стейкхолдерів організації. Якщо між спільнотами стейкхолдерів існують суперечливі цінності, має бути досягнута згода щодо способу управління цими конфліктами.

5.3 Принципи

Принципи відображені у фундаментальній політиці та практиці, прийнятій органом врядування організації для підтримки її цінностей та досягнення цілей. Орган врядування повинен визначити та задокументувати ключові принципи врядування проєктами, програмами та портфелями, що відповідають цінностям організації та визначають цілі фреймворку врядування.

5.4 Рекомендації з врядування портфелями, програмами та проєктами

5.4.1 Загальні положення

Рекомендації з врядування портфелями, проєктами та програмами визначені з 5.4.2 по 5.4.6 повинні дати можливість створення фреймворку врядування, яка має бути прийнята органом врядування організації, та підтримувати її цінності, принципи та досягнення її цілей. Для цілей цього документу орган врядування повинен відповідати за впровадження фреймворку врядування проєктами, програмами та портфелями. Орган врядування повинен враховувати визначені принципи та рекомендації з 5.4.2 по 5.4.6 у розробці та впровадженні фреймворку врядування проєктами, програмами та портфелями.

5.4.2 Рекомендації

Орган врядування повинен розробити конкретні рекомендації, що забезпечують концепт, в якому слід керувати його проєктами, програмами та портфелями, відповідно до цінностей та вимог організації. Рекомендації повинні містити:
a) відповідність врядування управлінням проєктами, програмами та портфелями політиці, цінностям та цілям організації;
b) процес для розробки нових та модифікованих цінностей та політик, де на рівні організації існують прогалини або потрібні вдосконалення;
c) розробка, впровадження та підтримка фреймворку управління проєктами, програмами та портфелями, що включає:

 • встановлення ролей, відповідальності та підзвітності;
 • визначення керівних принципів призначення кадрових ресурсів;

d) забезпечення ефективної комунікації між сутностями врядування та управління;
e) забезпечення відокремлення функції врядування від ролі управління;
f) забезпечення нагляду, щоб забезпечити відповідність керівним принципам врядування;
g) вдосконалення фреймворку врядування проєктами, програмами та портфелями.

5.4.3 Виконання проєктів, програм та портфелів

Фреймворк врядування повинен сприяти та забезпечувати нагляд за створенням та реалізацією цінності для стейкхолдерів завдяки:
a) відбору членів органу врядування та делегованих сутностей врядування, які мають відповідний рівень здатності, компетенції, повноважень, досвіду та доступу до необхідних їм ресурсів;
b) відповідальне управління людськими та іншими ресурсами та їх використання.

5.4.4 Сталість та етика

Врядування проєктами, програмами та портфелями повинно відображати прихильність організації до етичних цінностей та сталості. Прихильність етиці та сталості повинна включати:
a) інтеграцію цінностей та політик організації у врядування та управління проєктами, програмами та портфелями;
b) виховання культури поваги, справедливості, довіри, чесності та відповідної прозорості та відкритості;
c) підтримку прихильності організації до сталості, включаючи економічну, екологічну та соціальну відповідальність;
d) підтримку цілісності, безпеки та розкриття інформації, створеної, отриманої, отриманої та обробленої та розповсюдженої іншим способом. підтримка повинна включати, серед іншого:

 • збалансування потреби в безпеці та конфіденційності з потребою стейкхолдерів у доступності та прозорості;
 • забезпечення цілісності та доступності інформації;

e) встановлення процесів, які забезпечують адекватною, відповідною та надійною інформацією осіб, які приймають рішення.

5.4.5 Стейкхолдери

Врядування проєктами, програмами та портфелями повинно відображати прагнення організації визначити та визнавати важливість стейкхолдерів. Вираження поваги до стейкхолдерів повинно включати:
a) врахування та збалансування інтересів стейкхолдерів, що узгоджується із загальним підходом організації до стейкхолдерів;
b) створення та підтримка культури, яка заохочує взаємодію зі стейкхолдерами;
c) розробка політики для запобігання або вирішення суперечок між стейкхолдерами або з ними.

5.4.6 Політики управління

Орган врядування повинен розробляти або адаптувати, впроваджувати та контролювати політики управління, а за необхідності - процедури та процеси для проєктів, програм та портфелів, які повинні узгоджуватися з політикою управління, процедурами та допустимими відхиленнями організації, адаптованими відповідно до потреб. Політики, процедури та процеси управління, які мають бути впроваджені, можуть включати, серед іншого:
a) політики управління ризиками;
b) політики управління обставинами та процедурами ескалації;
c) політики управління персоналом, включаючи управління компетенціями та талантами;
d) делегування відповідальності та повноважень;
e) політики з якості;
f) політики зі сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище;
g) політики управління інформацією та знаннями;
h) політики та процедури закупівель;
i) політики з охорони здоров’я та безпеки праці;
j) бюджетну та фіскальну політики;
k) процедури відповідності та нагляду .

5.5 Фреймворк

5.5.1 Загальні положення

Орган врядування повинен встановити фреймворк врядування проєктами, програмами та портфелями. Фреймворк врядування повинен відповідати цінностям, принципам та рекомендаціям врядування організацією.

Фреймворк повинен включати політики, процеси, процедури, керівні принципи, межі, інтерфейси, ролі, відповідальність та підзвітність, необхідні для впровадження та підтримання цінностей та принципів врядування в організації, як зазначено у Рисунок 2. Фреймворк повинен мати можливість документування, передачі та моніторингу. Фреймворк врядування проєктами, програмами та портфелями, а також його інтерфейси слід регулярно переглядати.

Пунктирна лінія та заштрихована рамка представляють аспекти фреймворку врядування, застосованої відповідно до рекомендацій.
Стрілки - це узагальнене подання потоку знань, документів, доробків та інших артефактів.
ППП - це абревіатура для позначення проєктів, програм та портфелів.

Рисунок 2 — Приклад контексту фреймворку врядування проєктами, програмами та портфелями ППП)

Рисунок 2 пропонує один із можливих поглядів на контекст врядування організацією. Основними елементами є:
— середовище, в якому функціонує організація чи організації;
— взаємовідносини між рекомендаціями, стейкхолдерами та органом врядування;
— дисципліни з управління проєктами, програмами та портфелями, а також взаємодія з операціями чи іншими організаціями;
— рекомендації для фреймворку врядування;
— рекомендації з врядування проєктами, програмами та портфелями, як зазначено в Розділи 6, 7 та 8.

Необхідні функції та обов'язки з врядування повинні бути визначені та розподілені для кожного підрозділу чи сутності на рівні складності, що відповідає потребам організації.

5.5.2 Інтерфейси врядування

Орган врядування повинен визначити інтерфейси між сутностями, відповідальними за врядування проєктами, програмами та портфелями, та іншими сутностями врядування. Інтерфейси можуть характеризуватися потоком інформації, ресурсів або вимог.

Як зазначено на Рисунку 2, ці потоки, як правило, створюють два первинних інтерфейси врядування, які, можливо, потребують визначення в загальному контексті врядування організацією:
a) взаємозв'язок між врядуванням організацією та врядуванням проєктами, програмами та портфелями;
b) взаємозв'язок між врядуванням проєктами, програмами та портфелями та:

 • врядування операціями;
 • інші сфери організації;
 • управління іншими організаціями .

5.5.3 Впровадження та підтримка фреймворку врядування

Організація або організації повинні виявляти та надавати або набувати необхідну підтримку, ресурси та знання для впровадження, вдосконалення та підтримання фреймворку врядування проєктами, програмами та портфелями.

Фактори, які слід враховувати під час розробки, впровадження та підтримання фреймворку врядування проєктами, програмами та портфелями, можуть включати:
a) існуючий фреймворк врядування організацією та правовий контекст стейкхолдерів;
b) як визначаються та розподіляються керівні ролі та обов'язки та ролі та обов'язки з врядування;
c) готовність людей в організації розуміти та підтримувати принципи та цінності організації та сприяти врядуванню організації;
d) потенційну потребу у незалежному та автономному аудиті чи перегляді, або у воротах прийняття рішень;
e) постійне вдосконалення та підтримка фреймворку врядування повинно бути невід'ємною частиною фреймворку врядування організації.

Після встановлення фреймворку врядування слід визначити та вирішити унікальні вимоги до кожної дисципліни. Дивись Додаток A для отримання додаткової інформації про впровадження, постійне вдосконалення та підтримку фреймворку врядування.

6 Врядування проєктами

6.1 Загальні положення

Врядування проєктами повинно підтримуватися процесами, процедурами та стандартами відповідно до вимог врядування.

Врядування проєктами повинно бути узгоджене з організаційним врядуванням та, де це доречно, врядуванням програмами та портфелями. Проєкт може залучати декілька організацій, які можуть потребувати окремого конкретного фреймворку врядування, який повинен враховувати врядування в залучених організаціях.

На додаток до рекомендацій врядування проєктами, програмами та портфелями, переліченими в 5.4, 6.2 - 6.4, описуються повноваження та відповідальність органу врядування проєктом, а також настанови та фреймворк для встановлення та підтримання врядування кожним проєктом. Ці елементи слід розглядати разом із рекомендаціями щодо врядування програмами та портфелями, залежно від ситуації.

6.2 Орган врядування проєктами

Орган врядування проєктами (наприклад, керівний комітет проєкту, орган із виконавчих або вищих керівників, одноосібний керівник, спонсор або інший орган нагляду за керівництвом) повинен бути створений та наділений своїми повноваженнями органом врядування задіяних організацій.
Обов'язки органу врядування проєктами повинні включати, серед іншого:
a) узгодження врядування проєктом з врядуванням організації;
b) забезпечення відповідності проєкту юридичним вимогам у юрисдикціях, що впливають на його роботу;
c) демонстрацію підтримки проєкту, його місії та цілей;
d) залучення та підтримку проєкту у досягненні цілей проєкту;
e) визначення та, за необхідності, делегування повноважень на рівні прийняття рішень та інших дозволів;
f) визначення ролей, відповідальності, повноважень та підзвітності в рамках органу врядування проєкту;
g) підтримку прийняття проєктних рішень;
h) забезпечення ефективного та дієвого лідерства, заснованого на етичному базисі;
i) надання необхідних ресурсів та здатностей для підтримки проєкту, організації та стейкхолдерів;
j) забезпечення належного та своєчасного доступу до фінансування проєкту;
k) перевірку відповідності обґрунтування та цілей проєкту організаційній стратегії чи потребам;
l) формування обізнаності про вплив індивідуальних, проєктних, а також організаційних ризиків;
m) забезпечення належного використання практик управління ризиками та нагодами в проєкті;
n) запровадження процесу управління змінами та моніторинг його дотримання;
o) реагування на звіти про аудит, перевірку та засвідчення;
p) перевірку застосування політики, процесів, процедур та стандартів для авторизації, затвердження та керування проєктом;
q) забезпечення нагляду за кінцевими результатами проєкту;
r) встановлення відповідної політики винагороди на основі інтересів стейкхолдерів.

6.3 Рекомендації з врядування проєктами

6.3.1 Загальні положення

Проєкт функціонує в середовищі впродовж певного життєвого циклу проєкту, який включає застосування рекомендацій з врядування проєктами, програмами та портфелями, як зазначено в 5.4. Застосування рекомендацій встановлюється в межах фреймворку врядування і підтримується рекомендаціями з врядування проєктами, як зазначено в 6.3.2 - 6.3.8. Застосування цих рекомендацій регулюється органом врядування проєкту.

6.3.2 Політика управління проєктами

Слід розробити політику, що визначає мету, ролі, обов'язки, повноваження і відповідальність функції управління проєктом. Делегування повноважень з підзвітності та відповідальності має бути зазначено в політиці.

6.3.3 Ризики

Управління ризиками проєкту має бути приведено у відповідність з політикою організації в області управління ризиками і доведено до відома ключових стейкхолдерів.

6.3.4 Ворота прийняття проєктних рішень

У життєвому циклі проєкту повинні бути встановлені ворота прийняття рішень з критеріями, що дозволяють санкціонувати продовження, призупинення, припинення або зміну проєкту.

6.3.5 Стейкхолдери

Необхідно надати настанови щодо взаємодії зі стейкхолдерами, яка враховує законні інтереси, очікування і конфліктуючі інтереси, а також синергію стейкхолдерів проєкту.

6.3.6 Аудит, перегляд або засвідчення проєкту

Повинен бути встановлений внутрішній або зовнішній процес аудиту, перевірки або засвідчення проєкту.

6.3.7 Сталість та регуляторні вимоги

Слід розробити політики та процедури, які спрямовують дії, що необхідно вжити задля сталості та регуляторних вимог (таких як здоров'я, безпека, охорона, правові, нормативні, економічні, екологічні та соціальні) для проєкту.

6.3.8 Звітування

Звітність за проєктами повинна встановлюватись відповідно до цілей проєкту і організаційного врядування і, при необхідності, врядування програмами і портфелями проєктів. Слід визначити рівень прозорості та розкриття звітності за проєктами. Цілісність звітів по проєктах повинна бути перевірена і підтверджена. Рішення органу врядування повинні бути задокументовані.

6.4 Фреймворк

Фреймворк врядування проєктами встановлює і визначає межі, інтерфейси, ролі, обов'язки і відповідальності, що обмежують і дозволяють управляти проєктами, і може включати структуру звітності, процеси управління проєктами, процеси управління ризиками і порогові значення толерантності до ризиків, а також ворота прийняття рішень для розгляду. Фреймворк врядування повинен бути документований, переглянутий, оновлений і архівований в міру необхідності і відповідно до мінливих обставин.

Рисунок 3 ілюструє приклад контексту фреймворку врядування, в якому підкреслюється врядування проєктом або проєктами.

Рисунок 3 — Приклад контексту фреймворку врядування для проєктів

ПРИМІТКА. Дивіться 5.5.1 для подальшого пояснення Рисунку 3.

7 Врядування програмами

7.1 Загальні положення

Врядування програмами повинно підтримуватися процесами, процедурами і стандартами, що відповідають вимогам врядування.

Врядування програмами має бути приведено у відповідність з організаційним врядуванням та, якщо доцільно, з врядуванням проєктами і портфелями. У програмі може брати участь кілька організацій, яким може знадобитися окремий конкретний фреймворк врядування, в якому слід враховувати врядування залучених організацій.

На додаток до рекомендацій з врядування проєктами, програмами та портфелями, перелічених у 5.4, 7.2 - 7.4, описують повноваження та обов'язки органу врядування програмою, а також рекомендації та фреймворк для встановлення та підтримки врядування для кожної програми. Ці елементи слід розглядати в поєднанні з рекомендаціями з врядування проєктами і портфелями, якщо це може бути застосовано.

7.2 Орган врядування програмою

Орган врядування програмою (наприклад, керівний комітет програми або програмна рада, що складається з органу виконавчих або вищих керівників, або іншого органу з управлінського нагляду) повинен бути заснований і наділений повноваженнями органом врядування задіяних організацій.

Обов'язки органу врядування програмою повинні включати, серед іншого:
a) приведення врядування програмою у відповідність із врядуванням організацією, врядуванням портфелем і врядуванням іншими організаціями, у міру необхідності;
b) забезпечення виконання програмою своїх юридичних зобов'язань в юрисдикціях, що впливають на її роботу;
c) встановлення та демонстрація підтримки цілей та бачення програми відповідно до організаційної стратегії;
d) перевірка відповідності роботи за програмою цілям і баченню програми;
e) взаємодія з командою програми і надання їй підтримки в досягненні цілей програми;
f) визначення та, при необхідності, делегування повноважень на рівні прийняття рішень та інших дозволів;
g) визначення ролей, обов'язків, повноважень і відповідальності в межах програми;
h) підтримка прийняття рішень у програмах;
i) забезпечення ефективного та дієвого лідерства, заснованого на етичному базисі;
j) надання необхідних ресурсів та здатностей для підтримки програми, залучених організацій та стейкхолдерів;
k) забезпечення належного та своєчасного доступу до фінансування програми;
l) перевірка відповідності обґрунтування і цілей програми організаційній стратегії або потребам;
m) забезпечення належного використання практики управління ризиками та нагодами в межах програми;
n) участь та підтримка процесу управління змінами в програмі;
o) реагування на звіти про хід роботи, аудит, перегляд і засвідчення;
p) перевірка застосування політики, процесів, процедур та стандартів для дозволу, затвердження та керування програмою;
q) забезпечення нагляду за вигодами програми;
r) підтримка вирішення проблем дублювання і залежності між програмами, проєктами та іншими відповідними роботами;
s) оцінка необхідності та моніторинг управління організаційними змінами;
t) забезпечення обізнаності про вплив ризиків окремих проєктів, а також про загальні програмні ризики для організації або організацій.

7.3 Рекомендації з врядування програмами

7.3.1 Загальні положення

Програма функціонує в середовищі протягом певного життєвого циклу програми, який включає застосування рекомендацій з врядування проєктами, програмами та портфелями, як зазначено в 5.4. Застосування рекомендацій встановлюється в межах фреймворку врядування і підкріплюється рекомендаціями з врядування програмами, як зазначено в 7.3.2 - 7.3.8. Застосування цих рекомендацій регулюється органом врядування програмою.

7.3.2 Політика управління програмами

Слід розробити політику, що визначає цілі, ролі, обов'язки, повноваження і відповідальність функції управління програмами. Делегування повноважень з підзвітності та відповідальності має бути зазначено в політиці. Політика управління програмою переглядається і оновлюється відповідно до мінливих обставин.

7.3.3 Ризики

Управління ризиками програми має бути приведено у відповідність з політикою відповідних організацій в області управління ризиками і включати залучення стейкхолдерів. Управління ризиками програми має ґрунтуватися на аналізі ризиків програми, узгоджуватися з політикою організації в галузі управління ризиками і доводитися до відома ключових стейкхолдерів.

7.3.4 Ворота прийняття програмних рішень

У життєвому циклі програми повинні бути встановлені ворота прийняття рішень з критеріями, що дозволяють:
— санкціонувати продовження, припинення або зміну програми та компонентів програми;
— полегшення прийняття рішень, а також оцінку і підтвердження реалізації вигід;
— перевірку відповідності програми стратегії, меті та цілям організації.

7.3.5 Стейкхолдери

Необхідно надати настанови по взаємодії із стейкхолдерами, що враховують законні інтереси, очікування і конфліктуючі інтереси, а також синергію стейкхолдерів програми.

7.3.6 Аудит, перегляд та засвідчення програми

Повинен бути встановлений внутрішній або зовнішній процес аудиту, перевірки або засвідчення програми. Функція аудиту може включати оцінку вигід, синергії та потенційних конфліктів між програмою, компонентами програми, зовнішніми організаціями, що залучені до програмі, та інших операційних заходів.

7.3.7 Сталість та регуляторні вимоги

Слід розробити політики та процедури, які спрямовують дії, що необхідно вжити щодо сталості та регуляторних вимог (таких як здоров'я, безпека, охорона, правові, нормативні, економічні, екологічні та соціальні) для програми.

7.3.8 Звітування

Звітність за програмами повинна складатися відповідно до цілей програми та організаційним врядуванням, а також до потреб організації. Структура звітності за програмою повинна дозволяти органу врядування та стейкхолдерам контролювати стан програми та реалізацію вигід. Слід визначити рівень прозорості та розкриття звітності в програмах. Цілісність звітів програм повинна бути перевірена і підтверджена. Рішення органу врядування програмою повинні бути задокументовані.

7.4 Фреймворк

Фреймворк врядування програмами встановлює і визначає межі, інтерфейси, ролі, обов'язки і відповідальність, що обмежують і дозволяють управляти програмами, і може включати структуру звітності, процеси управління програмами, процеси управління ризиками і порогові значення толерантності до ризиків, а також ворота прийняття рішень для розгляду. Фреймворк врядування повинен бути документованим, переглянутим, оновленим і архівованим в міру необхідності і відповідно до мінливих обставин.

Рисунок 4 ілюструє приклад контексту фреймворку врядування, в якому підкреслюється врядування програмою або програмами.

Рисунок 4 — Приклад контексту фреймворку врядування програмами

ПРИМІТКА. Дивіться 5.5.1 для подальшого пояснення Рисунку 4.

8 Врядування портфелями

8.1 Загальні положення

Врядування портфелями повинно підтримуватися процесами, процедурами і стандартами, відповідними вимогам врядування.

Врядування портфелями має бути приведено у відповідність з організаційним врядуванням.

На додаток до рекомендацій з врядування проєктами, програмами та портфелями, перелічених у 5.4, 8.2 - 8.4, описують повноваження та обов'язки органу врядування портфеля, а також рекомендації та фреймворк для встановлення та підтримки врядування для кожного портфеля. Ці елементи слід розглядати в поєднанні з рекомендаціями з врядування проєктами і програмами, якщо це може бути застосовано.

8.2 Орган врядування портфелем

Орган врядування портфелем (наприклад, інвестиційний комітет, рада портфелю, що складається з виконавчого органу або вищих керівників повинен бути створений і наділений повноваженнями органом врядування організації.

Обов'язки органу врядування портфеля повинні включати, серед іншого:
a) приведення врядування портфеля у відповідність з врядуванням організацією;
b) забезпечення виконання портфелем своїх юридичних зобов'язань в юрисдикціях, що впливають на його роботу;
c) встановлення та демонстрація підтримки цілей та бачення портфеля відповідно до організаційної стратегії;
d) перевірка відповідності врядування проєктами та програмами врядуванню портфелем та врядуванню організацією;
e) взаємодія з управлінням портфелем і підтримка його в досягненні цілей портфеля;
f) визначення та, при необхідності, делегування повноважень на рівні прийняття рішень та інших дозволів;
g) визначення ролей, обов'язків, повноважень і відповідальності в межах портфеля;
h) забезпечення ефективного та дієвого лідерства, заснованого на етичному базисі;
i) перевірка та надання необхідних ресурсів та здатностей для підтримки ефективного та дієвого управління проєктами, програмами та портфелями, залежно від обставин;
j) забезпечення належного та своєчасного доступу до фінансування портфеля;
k) перевірка відповідності обґрунтування та цілей портфеля до стратегії, що змінюється, і потребам організації;
l) забезпечення обізнаності про ризики окремих проєктів, програм та портфеля в цілому;
m) перевірка відповідності врядування проєктами та програмами врядуванню портфелем та врядуванню організацією;
n) забезпечення належного використання практик управління ризиками та нагодами в межах портфеля;
o) розробка і перевірка політик, процесів, процедур і повноважень для врядування портфелями (які можуть включати відбір проєктів і програм, визначення пріоритетів, критеріїв авторизації, категоризацію, механізми стратегічного узгодження, реалізацію та оптимізацію вигід).

8.3 Рекомендації з врядування портфелями

8.3.1 Загальні положення

Портфель функціонує в середовищі протягом певного життєвого циклу портфелю, який включає застосування рекомендацій з врядування проєктами, програмами та портфелями, як зазначено в 5.4. Застосування рекомендацій встановлюється в межах фреймворку врядування і підтримується рекомендаціями з врядування портфелями, як зазначено в 8.3.2 - 8.3.7. Застосування цих рекомендацій регулюється органом врядування портфелем.

8.3.2 Політика управління портфелями

Слід розробити політику, що визначає стратегічне бачення, цілі, ролі, обов'язки, повноваження і відповідальність функції управління портфелем. Делегування повноважень з підзвітності та відповідальності має бути зазначено в політиці. Політика управління портфелем переглядається і оновлюється відповідно до мінливих обставин.

8.3.3 Ризики

Слід встановити порогові значення ризику портфеля, беручи до уваги політики організації та стейкхолдерів і толерантності до ризику, і довести їх до відома ключових стейкхолдерів. Політика і процедури повинні бути розроблені і доведені до відома органів врядування проєктів і програм, в залежності від обставин. Профіль ризиків портфеля повинен переглядатися і контролюватися зі встановленою періодичністю.

8.3.4 Стейкхолдери

Необхідно надати настанови по взаєминах і взаємодії із стейкхолдерами, що враховує законні інтереси, очікування і конфліктуючі інтереси стейкхолдерів портфеля.

8.3.5 Аудит та перегляд портфеля

Повинен бути встановлений внутрішній або зовнішній процес аудиту або перевірки портфеля. Функція аудиту може включати оцінку реалізації організаційної стратегії та відповідності вимогам організаційного врядування.

8.3.6 Сталість та регуляторні вимоги

Слід розробити політику та процедури, які спрямовують дії, що необхідно вжити задля сталості та регуляторних вимог (таких як здоров'я, безпека, охорона, правові, нормативні, економічні, екологічні та соціальні) для портфеля. Політика і процедури повинні бути офіційно доведені до відома органів врядування проєктів і програм, в залежності від обставин.

8.3.7 Звітування

Звітність по портфелю повинна бути створена і узгоджена з цілями портфеля і організаційним врядуванням. Необхідно визначити рівень прозорості та розкриття звітності портфеля. Цілісність звітів по портфелям повинна бути перевірена і підтверджена. Рішення органу врядування повинні бути задокументовані.

8.4 Фреймворк

Фреймворк врядування портфелями встановлює і визначає межі, інтерфейси, ролі, обов'язки і відповідальність, що обмежують і дозволяють управляти портфелями, і може включати структуру звітності, методи управління портфелями, процеси управління ризиками і порогові значення толерантності до ризиків, а також критерії прийняття рішень для розгляду. Фреймворк врядування повинен бути документованим, переглянутим, оновленим і архівованим в міру необхідності і відповідно до мінливих обставин.

Рисунок 5 ілюструє приклад контексту фреймворку врядування, в якому підкреслюється врядування портфелем або портфелями.

Рисунок 5 — Приклад контексту фреймворку врядування портфелями

ПРИМІТКА. Дивіться 5.5.1 для подальшого пояснення Рисунку 5.

Додаток A

(інформативний)

Впровадження, постійне вдосконалення та підтримка фреймворку врядування

Орган врядування відповідає за визначення та впровадження фреймворку врядування та відповідних рекомендацій. Голова органу врядування має бути підзвітним щодо здійснення, постійного вдосконалення та підтримання фреймворку врядування проєктами, програмами та портфелями.

Безперервне вдосконалення має бути невід'ємною частиною діяльності з підтримки фреймворку врядування. Для досягнення безперервного циклу вдосконалення фреймворку врядування можна розглянути кілька факторів:

a) розробка механізмів нагляду для вимірювання:

 • виконання та кінцевих результатів, такі як огляди виконання, оцінювання та аудити;
 • рівня розуміння політик, процедур і процесів;
 • ступеня прийняття політик, процедур і процесів;

b) огляд фреймворку врядування за допомогою різних інструментів, методів і методологій, включаючи, серед іншого:

 • відгуки стейкхолдерів і користувачів фреймворку врядування;
 • виявлення змін і тенденцій в навколишньому середовищі;
 • виявлення надмірностей;
 • аналіз невідповідностей для виявлення та усунення будь-яких недостач, надлишків і конфліктів;
 • аналіз ризиків;
 • оцінка допусків, раніше встановлених для процесів врядування;
 • взорування та порівняльні дослідження;
 • визначення необхідних поліпшень процесу, включаючи результати засвоєних уроків;
 • аналіз першопричин виявлених обставин;

c) інтеграція отриманої інформації в існуючий фреймворк врядування:

 • усунення надмірностей;
 • вирішення обставин на основі аналізу першопричин або іншого інструменту аналізу.
 • надання політик, процедур і процесів для усунення виявлених невідповідностей;
 • приведення політик, процедур і процесів у відповідність з вимогами, що пред'являються стейкхолдерами до фреймворку врядування;
 • зміна політик, процедур і процесів на основі відгуків стейкхолдерів і користувачів фреймворку врядування.

Фреймворк врядування повинен переглядатися, документуватися і оновлюватися по необхідності, а також за допомогою запланованого використання інструментів замірів та аналізу, що використовуються організацією або організаціями, які функціонують в межах цього фреймворку. Організація або організації можуть вибрати використання будь-якої комбінації інструментів, методів і методологій, доступних для забезпечення постійного вдосконалення і підтримки фреймворку врядування.

Бібліографія

[1] ДСТУ ISO 21502, Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління проєктами
[2] ДСТУ ISO 21503, Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління програмами
[3] ДСТУ ISO 21504, Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління портфелями
[4] ДСТУ ISO/IEC 38500, Інформаційні технології. Управління ІТ в організації
[5] Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Sir Adrian Cadbury, London, 1992
[6] OECD Principles of Corporate Governance, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 1999 and 2004