ISO 21511 "Ієрархічні структури робіт" - це неофіційний переклад міжнародного стандарту ISO 21511:2018 "Work breakdown structures for project and programme management”. Користуйтесь, та надсилайте свої зауваження та пропозиції.

Підтримати розробку стандартів українською
Тренінг з ієрархічних структур робіт згідно ДСТУ ISO 21511:2022

Передмова

ISO (the International Organization for Standardization – Міжнародна організація зі стандартизації) – це всесвітня федерація національних органів зі стандартизації (установи-учасниці ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюється в технічних комітетах ISO. Кожна установа-учасниця, яка зацікавлена у предметі, для якого створено технічний комітет, має право бути представленою у цьому комітеті. Урядові та неурядові міжнародні організації також беруть участь у роботі ISO. ISO тісно співпрацює із Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, які використовують для розробки цього документа, та процедури, призначені для його подальшого впровадження, описані в Частині 1 Директив ISO/IEC. Зокрема, слід зазначити, що для різних типів документів ISO застосовуються різні критерії затвердження. Цей документ розроблено відповідно до редакційних правил Частини 2 Директив ISO/ІЕС (див. www.iso.org/directives).

Варто зазначити, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. Детальна інформація щодо будь-яких патентних прав, виявлених під час розробки документа, міститиметься у Вступі та/або в списку ISO отриманих патентних заявок (див. www.iso.org/patents).

Будь-яке комерційне найменування, яке використовується в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є її схваленням.

Для пояснення добровільного характеру стандартів, значення конкретних термінів та висловів ISO, пов'язаних з оцінкою відповідності, а також інформацію про дотримання ISO принципів Світової організації торгівлі (WTO) у Технічні бар'єри в торгівлі (ТВТ) дивіться www.iso.org/iso/foreword.html.

Цей документ підготував Технічний комітет ISO/TC 258, Управління проєктами, програмами та портфелями.

Вступ

Метою цього документа (ISO 21511 "Ієрархічні структури робіт") є надання рекомендацій щодо ієрархічної структури робіт для тих осіб, які працюють у сфері управління проєктами та програмами і які залучені до розробки та використання ієрархічної структури робіт. Цей документ охоплює методи, що забезпечують вигоди для планування та контролю проєктів або програм, а також містить рекомендації щодо концепцій ієрархічної структури робіт, складу та взаємин з іншими структурами.

Документ доповнює стандарти ДСТУ ISO 21502, ДСТУ ISO 21503 та ДСТУ ISO 21504.

Цільова авдиторія цього документа охоплює, без обмежень, такі групи:
a) виконавчі керівники та особи, які задіяні у якості спонсорів на проєктах чи програмах;
b) особи, які здійснюють управління проєктами чи програмами, а також практикують ієрархічну структуру робіт;
c) особи, які залучені в управлінні або роботі персоналу з питань контролю за проєктами чи програмами з офісів управління проєктами;
d) розробники національних чи організаційних стандартів.

Цей документ може бути адаптований для задоволення потреб будь-якої організації або окремої особи з метою покращення застосування концепції, вимог та практики розробки та використання ієрархічних структур робіт.

1 Сфера застосування

Цей документ (ISO 21511 "Ієрархічні структури робіт") надає настанови щодо ієрархічної структури робіт для організацій, що здійснюють управління проєктами або програмами. Вони можуть бути застосовані для будь-якого типу організації, включно з публічними чи приватними, будь-якого розміру чи сектору, а також для будь-якого типу проєкту чи програми, незалежно від складності, розміру чи тривалості.

Цей документ містить відповідні визначення та тлумачення, концепції, характеристики, вигоди, види використання, інтеграцію та взаємозв'язки, пов'язані з ієрархічними структурами робіт. Документ не містить рекомендацій щодо застосування процесів, методів або інструментів у практиці розробки та використання ієрархічної структури робіт.

Додатки A та B наводять приклади ієрархічних структур робіт та взаємозв'язків із іншими ієрархічними структурами.

2 Нормативні посилання

Цей документ (ISO 21511 "Ієрархічні структури робіт") не містить нормативних посилань.

3 Терміни та визначення понять

У цьому документі (ISO 21511 "Ієрархічні структури робіт") використано такі терміни та визначення понять.
Логотип ДСТУ ISO 21511:2022 Ієрархічні структури робіт для управління проєктами та програмамиISO та IEC підтримують термінологічну базу даних для використання у стандартизації, і вона доступна за посиланням:
— IEC Electropedia: доступна тут http://www.electropedia.org/
— ISO Онлайн пошукова платформа, доступна тут https://www.iso.org/obp

3.1
правило 100% (100 % rule)
принцип, за яким для завершення проєкту чи програми всі задачі ієрархічної структури робіт (3.13) повинні бути виконані.

Примітка 1 до запису: Правило 100% застосовується до «батьківських» та «дочірніх» елементів. «Дочірній» рівень декомпозиції ієрархічної структури робіт дорівнює 100% роботи, яка представлена на «батьківському» рівні.

3.2
функційна ієрархічна структура (functional breakdown structure)
декомпозиція функцій, необхідних для виконання елементів робіт проєкту чи програми

3.3
ієрархічна декомпозиція (hierarchical decomposition)
процес поділу обсягу проєкту або програми на послідовно менші елементи ієрархічної структури робіт (3.15)

3.4
інформаційна система управління (management information system)
апаратне та програмне забезпечення для збору інформації, аналізу та звітності про показники проєкту і програми

3.5
ієрархічна структура організації (organizational breakdown structure)
декомпозиція керівної команди організації або керівної команди, яка виконує роботу проєкту або програми

Примітка 1 до запису: Ієрархічна структура організації може включати партнерство або субпідряд. Її використовують для ілюстрації взаємозв'язку між проєктними чи програмними операціями та організаційними підрозділами, які будуть керувати або виконувати робочі операції.

3.6
батьківський елемент (parent element)
робота, розкладена на два або більше елементи робіт нижчого рівня

Примітка 1 до запису: Елементи робіт нижчого рівня називають дочірніми елементами.

3.7
ієрархічна структура продукту (product breakdown structure)
декомпозиція продукту на його складові частини

3.8
прогресивна деталізація (progressive elaboration)
ітераційний процес для підвищення рівня деталізації, що визначений протягом життєвого циклу проєкту або програми

Примітка 1 до запису: Також відома як прогресивна декомпозиція (progressive decomposition).

3.9
ієрархічна структура ресурсів (resource breakdown structure)
декомпозиція персоналу, обладнання, матеріалів та інших активів

3.10
матриця розподілу відповідальності (responsibility assignment matrix)
задокументована структура, яка показує розподіл делегованих робочих обов'язків призначених для поставки обсягу або вигід

3.11
ієрархічна структура ризиків (risk breakdown structure)
декомпозиція загроз та нагод для проєкту чи програми

3.12
планування методом хвилі, що набігає (rolling wave planning)
форма прогресивної деталізації (3.8), в якій планування виконується по фазах чи часових проміжках

3.13
ієрархічна структура робіт (work breakdown structure)
декомпозиція визначеного обсягу проєкту або програми на щораз нижчі рівні, що складаються з елементів робіт

3.14
словник ієрархічної структури робіт (work breakdown structure dictionary)
документ, який описує кожен елемент ієрархічної структури робіт (3.13)

3.15
елемент ієрархічної структури робіт (work breakdown structure element)
робота на зазначеному рівні, яка є або батьківським елементом, або дочірнім елементом

Якщо треба швидко вивчити цю тему, зверніть увагу тренінг з ієрархічних структур робіт згідно ДСТУ ISO 21511:2022

4 Концепції ієрархічної структури робіт

4.1 Загальні положення

Ієрархічна структура робіт – це декомпозиція всього обсягу робіт, які повинні бути виконані для досягнення цілей проєкту або програми. Ієрархічна структура робіт використовується впродовж усього проєкту або програми з метою створення фреймворку для управління роботою. Структура повинна забезпечувати логічний фреймворк для декомпозиції 100% робіт, визначених в межах проєкту або програми.

ПРИМІТКА. У даний час більшість структур робіт є ієрархічними, і в цьому документі основну увагу приділено цьому типу структури. Нові моделі програмного забезпечення надають варіанти структур ієрархічної декомпозиції. Див. Додаток C.

Кожен низхідний рівень ієрархічної структури робіт повинен містити більш докладне визначення роботи. Робота може бути орієнтована на продукт, орієнтована на доробок або орієнтована на результат; і, крім того, робота може бути зосереджена на етапах проєкту або програми, дисциплінах або місцях розташування. Весь обсяг робіт за проєктом або програмою повинен охоплювати роботу, яку має виконати команда з управління проєктом або програмою або члени команди; субпідрядники; та інші стейкхолдери.

4.2 Мета

Метою використання ієрархічної структури робіт має бути покращення та підтримка управління проєктом або програмою шляхом забезпечення, без обмежень:
a) планування проєкту або програми;
b) декомпозиції обсягу проєкту або програми на менші елементи роботи для забезпечення управління та контролю обсягу проєкту або програми, ресурсів та часу;
c) покращення комунікації проєкту або програми шляхом надання стейкхолдерам спільного фреймворку для використання під час опису та аналізу обсягу та результатів проєкту або програми;
d) повідомлення про вигоди, пов'язані з різними елементами проєкту або програми;
e) узагальнення даних про результати проєкту для звітності на стратегічному рівні;
f) аналіз ефективності проєктів або програм для конкретних елементів ієрархічної структури робіт із визначеними загальними характеристиками, такими як коди, задля виявлення сфер, що викликають занепокоєння, та нагод для вдосконалення;
g) узгодження завдань та заходів розкладу із елементами ієрархічної структури робіт.

ПРИМІТКА. Ієрархічну структуру робіт у деяких випадках можна називати ієрархічною структурою продукту, яка може мати додаткові обмеження у його використанні. Ієрархічна структура продукту зазвичай описує набуток проєкту, але може також посилатися на наявний продукт та його ієрархічну структуру елементів. Використання цього терміну може варіюватися від однієї організації до іншої.

4.3 Контекст

Ієрархічна структура робіт є гнучкою концепцією, а її дизайн та загальна структура повинні бути адаптовані до вимог проєкту або програми. Ієрархічна структура робіт повинна залежати від галузі, типу проєкту або програми та інших факторів, таких як фази проєкту, основні доробки, обсяг, організація, що виконує роботу, та місце розташування ресурсів. Ієрархічна структура робіт повинна бути достатньо гнучкою, щоб враховувати альтернативні способи організації та представлення роботи.

4.4 Ієрархічна декомпозиція

Ієрархічна структура робіт повинна забезпечувати ієрархічну декомпозицію елементів до рівня, необхідного для планування та управління роботою задля досягнення цілей проєкту або програми.

Ієрархічна декомпозиція повинна охоплювати 100% робіт у межах проєкту або програми. Якщо елемент розкладено на дочірні елементи, сукупність робіт, що визначаються елементами нижнього рівня, повинна представляти 100% роботи, що міститься в батьківському елементі. Конвенція «батько-нащадок» описує зв'язок із ієрархією, у якій один елемент може одночасно бути батьківським для декількох дочірніх елементів та дочірнім елементом для елемента вищого рівня.

В межах програми проєкти, інші програми та інша супутня робота повинні бути розкладені аналогічним чином. Програма досягає найвищого рівня ієрархічної структури робіт. Та ж сама конвенція «батько-нащадок» має застосовуватися до логічних зв'язків в ієрархії. Для кожного проєкту, програми або іншого супутнього елемента роботи в межах програми може бути розроблена окрема ієрархічна структура робіт, яку можна представити як окрему ієрархічну структуру робіт або як частину об'єднаної ієрархічної структури робіт програми.

Деякі проєкти або програми можуть не мати фіксованого обсягу; тому будь-який невідомий або невизначений обсяг не буде включено до ієрархічної структури робіт. У цих проєктах можуть використовуватися методи аджайл, прогресивної деталізації або планування методом хвилі, що набігає, де обсяг визначається згідно прогресу проєкту. У цьому випадку ієрархічна структура робіт представляє 100% обсягу робіт, відомого на момент розробки ієрархічної структури робіт. Оскільки зміни обсягу визначаються впродовж життєвого циклу проєкту або програми, визначений обсяг слід враховувати в ієрархічній структурі робіт, зберігаючи при цьому логічний потік рівнів ієрархічної структури робіт та ієрархічні взаємини.

4.5 Ієрархічні взаємини

Існують різні варіанти створення ієрархічних взаємин залежно від типу проєкту або програми та розробленої ієрархічної структури робіт. Існують різні способи представлення обсягу, що означає наявність різних варіантів розробки ієрархічної структури робіт. Нижче наведено невиключний список ієрархічних взаємин.
a) Дочірні елементи належать до батьківського елемента. Взаємозв'язок відображає кінцевий сегмент набутку, продукту або результату проєкту або програми, який може бути фізичним або концептуальним.
b) Дочірні елементи належать до категорії, визначеної батьківським елементом. Категорії можуть бути засновані на часі, фазі, взаємозв'язку, місцезнаходженні, пріоритеті або дисципліні.
c) Дочірні елементи є частиною того ж стану, що й батьківські. Стани можуть бути проміжними версіями продукту, такими як чорнові, попередні, прототипні, макетні або остаточні версії.
d) Дочірні елементи – це продукти або послуги, необхідні для завершення батьківського елемента. Ці продукти або послуги можуть містити інструменти, попередні продукти або послуги або документацію щодо закупівель, контрактів, проєктування, будівництва, введення в експлуатацію та управління проєктами або програмами.
e) Дочірні елементи – це цілі, необхідні для завершення батьківського елемента. Ці дочірні елементи можуть стосуватися цілей проєкту або програми, зміни поведінки або впливу організаційних змін.

Такі ієрархічні взаємини можна об’єднати задля створення повної декомпозиції обсягу проєкту або програми до ієрархічної структури робіт.

4.6 Прогресивна деталізація

Прогресивна деталізація особливо корисна, коли детальний обсяг невідомий, невизначений або не може бути змінений. Таке поступове додавання деталей до ієрархічної структури робіт має створити точнішу ієрархічну структуру робіт та покращити використання структури для управління проєктом або програмою. Прогресивна деталізація може потягнути за собою одну, одночасну або послідовну зміну ієрархічної структури робіт. Планування методом хвилі, що набігає — це форма прогресивної деталізації, заснованої на часі.

5 Характеристики ієрархічної структури робіт, розробка та взаємозв'язок із іншими структурами

5.1 Характеристики ієрархічної структури робіт

Характеристики ієрархічної структури робіт мають бути пов'язані із обсягом проєкту або програми, для яких вона складається. Нижче наведено типові характеристики ієрархічної структури робіт.
a) Ієрархічна структура робіт може бути представлена різноманітними форматами. Найпоширенішими форматами ієрархічної структури робіт є графічний, контурний та табличний.
b) Не всі елементи ієрархічної структури робіт потрібно розкласти до одного рівня, але їх слід розкласти до рівня, необхідного для управління компонентом проєкту або програми.
c) Кожен елемент ієрархічної структури робіт може бути призначений одній відповідальній особі, організації або функції.
d) Ієрархічна структура робіт повинна відображати технічну складність, розмір та іншу інформацію, яка вважається необхідною для обсягу.
e) Ієрархічна структура робіт визначає структуру роботи, а не процеси, пов'язані з виконанням роботи.
f) Ієрархічна структура робіт повинна забезпечувати ієрархічну декомпозицію елементів із застосуванням правила 100% до рівня, необхідного для планування та управління роботою задля досягнення цілей проєкту або програми.
g) Зміст елементів, на які розкладено обсяг, може бути пов'язаний, але не обмежений, такими принципами, як галузеві стандарти, організаційні процедури або умови контракту.
h) Кожному елементу ієрархічної структури має бути призначений унікальний ідентифікатор, щоб відрізняти один елемент від іншого.

Правило 100% має передбачати, що якщо можна пов'язати дочірній елемент ієрархічної структури робіт із його батьківським елементом, його слід включити до ієрархічної структури робіт разом із супутнім батьківським елементом. Кожен батьківський елемент може не мати жодних або мати принаймні два дочірніх елемента.

Ієрархічна структура робіт повинна відображати колективний внесок команди проєкту або програми та відповідних стейкхолдерів. Ієрархічна структура робіт має бути узгодженою декомпозицією роботи, яку повинна виконати команда з управління проєктом або програмою. Кожну зміну, внесену до ієрархічної структури робіт, слід також розглянути разом із командою з управління проєктом або програмою, а також визначеною організацією-виконавцем та виконавцями у цій організації та відповідними стейкхолдерами.

Приклади ієрархічної структури робіт можна знайти у Додатках A та B.

5.2 Розробка

5.2.1 Загальні положення

Ієрархічна структура робіт повинна бути розроблена на початку проєкту або програми. Залежно від проєкту або програми у процесі бізнес-кейсу може бути створена концептуальна ієрархічна структура робіт, яка може бути переглянута або додатково розкладена після затвердження проєкту або програми. Після розробки ієрархічна структура робіт:
a) може стати основою для збору даних про витрати в межах проєктів та програм і може корелювати із системою управління витратами,
b) повинна підтримувати структуру обсягу,
c) повинна забезпечувати постійну видимість та інтеграцію статусу проєкту та програми,
d) повинна сприяти комунікації між членами команди проєкту або програми, а також із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами,
e) може використовуватися для розподілу ресурсів відповідно до певних елементів ієрархічної структури робіт,
f) повинна підтримуватися та оновлюватися, за потреби, доки остаточні доробки, не будуть завершені, поставлені або передані замовнику.

5.2.2 Створення

Ієрархічна структура робіт повинна ґрунтуватися на затверджених вимогах до очікуваних доробків проєкту або програми, або вигід програми.

Деякі елементи ієрархічної структури робіт можуть бути визначені на більш низькому рівні, ніж інші за таких умов, а саме: висока вартість, високий ризик, висока видимість або залучення декількох стейкхолдерів.

Створення ієрархічної структури робіт можна здійснити за допомогою одного з трьох підходів у поєднанні з відповідною організаційною процедурою, що врядовує ієрархічні структури робіт:
a) висхідне визначення остаточного доробку, із подальшим поділом елементів ієрархічної структури робіт на докладні та керовані одиниці;
b) висхідна ідентифікація елементів обсягу та об'єднання, категоризація і впорядкування цих елементів в ієрархії;
c) поєднання нисхідного та висхідного підходу.

Рівень деталізації початкової ієрархічної структури робіт може варіюватися. У разі використання прогресивної деталізації можна провести огляд ієрархічної структури робіт з метою перевірити, що кожен елемент представляє достатню деталізацію.

Попередня ієрархічна структура робіт може бути корисною для визначення обсягу робіт для нового проєкту або програми, де аналогічну роботу вже виконували.

5.2.3 Опис елементів ієрархічної структури робіт проєкту або програми

Елементи ієрархічної структури робіт можуть стати контрольними точками проєкту або програми, а також можуть бути визначені одним або декількома окремими операціями або завданнями. Розробка контрольних точок проєкту або програми із відповідним рівнем деталізації повинна забезпечувати таке:
a) визначення операцій у розкладі;
b) усунення дублювання за рахунок забезпечення представлення доробку лише в одному елементі ієрархічної структури робіт;
c) визначення відповідальної особи та її безпосереднього керівника;
d) визначення особи, яка буде сприяти або ініціювати повідомлення про елемент ієрархічної структури робіт;
e) розподіл роботи між командою проєкту або програми шляхом поділу елементів ієрархічної структури робіт для забезпечення підзвітності та контролю.

5.2.4 Склад словника ієрархічної структури робіт

Словник ієрархічної структури робіт описує кожен елемент ієрархічної структури робіт. Він може супроводжувати або бути інтегрований у ієрархічну структуру робіт. Інформація для кожного елемента повинна містити опис кожного елемента та може також охоплювати, без обмежень, таке:
a) опис елемента;
b) відповідальну організацію;
c) відповідального виконавця;
d) дати початку та закінчення та часові межі для доробків;
e) ресурси, необхідні для виконання роботи елемента;
f) унікальний ідентифікатор;
g) визначення та технічні посилання;
h) список ключових доробків;
i) оцінку ризиків;
j) вимірювання виконання та критерії завершення;
k) витрати за елементами;
l) зв'язки та залежності між іншими елементами ієрархічної структури робіт або групами елементів ієрархічної структури робіт.

Разом із ієрархічною структурою робіт словник ієрархічної структури робіт повинен слугувати основою для розробки списку операцій для кожного елемента ієрархічної структури робіт.

Вигоди використання словника ієрархічної структури робіт можуть охоплювати, без обмежень, таке:
- надання як команді з управління проєкту або програми, так і виконавцям достатню деталізацію, що дозволяє їм створювати доробки кожного елемента ієрархічної структури робіт;
- надання детальнішої інформації щодо обсягу;

ПРИМІТКА. Елементи словника ієрархічної структури робіт можуть описувати технічний базовий план на високому рівні, протиставляючи ієрархічну структуру робіт проєктним або функціональним специфікаціям.

- надання допомоги у визначенні та відповідальності за обсяг робіт, пов'язаних із інтерфейсами;
- уникнення неоднозначності або неправильного розуміння елементів ієрархічної структури робіт;
- підтримка комунікацій зі стейкхолдерами, що займаються управлінням проєктами або програмами.

5.2.5 Інтеграція декількох ієрархічних структур робіт

Для програм та великих проєктів може знадобитися ряд робіт, організованих у ієрархічну структуру, що складається з двох або більше рівнів. Наприклад, ієрархічна структура робіт програми, що знаходиться під контролем керівника програми, може визначати необхідність у ряді ієрархічних структур робіт проєкту, кожна з яких повинна перебувати під контролем керівника проєкту.

Задля забезпечення узгодженості між різними структурами робіт в ієрархії та полегшення передачі інформації, необхідної для цілей контролю та звітності, між рівнями повинна бути узгоджена спрямованість роботи між ієрархічними структурами робіт вищого та нижчого рівнів.

Див. відповідні приклади у Додатку B.

5.3 Взаємини ієрархічної структури робіт

5.3.1 Загальні положення

В управлінні проєктами та програмами може бути безліч різних типів ієрархічних структур. Деякі ієрархічні структури можуть бути розроблені та підтримуватися на організаційному рівні, тоді як інші розробляють та підтримують в межах проєктів та програм (див. Додаток B).

Ієрархічні структури можуть бути пов'язані з тематичними групами та дають змогу керівнику проєкту або програми та команді краще зрозуміти тематичну групу і те, як вона пов'язана із роботою проєкту або програми. Ієрархічна структура робіт може бути безпосередньо пов'язана або інтегрована з іншими ієрархічними структурами, такими як ієрархічна структура організації, ієрархічна структура рахунків витрат, ієрархічна структура ризиків або інші структури, які використовуються проєктом або програмою задля відстеження або аналізу різних аспектів проєкту або програми. Використання інших ієрархічних структур до ієрархічної структури робіт може ґрунтуватися на наступному, але не обмежуватися цим:
a) складності проєкту або програми;
b) географічних, місцевих та функціональних аспектах проєкту або програми;
c) договірних відносинах, розроблених для виконання робіт за проєктом або програмою;
d) реалізації вигід від проєкту або програми;
e) вимогах офісу управління проєктами або програмами;
f) інших організаційних принципах, таких як структура, культура та зрілість процесів.

5.3.2 Зв'язок із ієрархічною структурою організації

Ієрархічна структура організації має бути декомпозицією організації проєкту або програми, яка представляє управлінську відповідальність організації-виконавця. Ієрархічна структура робіт може бути інтегрована із ієрархічною структурою організації. У разі виконання інтеграції необхідно завершити її таким чином, щоб найнижчий рівень ієрархічної структури робіт містив елементи, для яких може бути призначена унікальна та однозначна відповідальність за постачання і створено контрольні точки проєкту або програми.

5.3.3 Зв'язок із контрактами

У проєктах або програмах, у яких для виконання робіт використовуються контракти, також може використовуватися ієрархічна структура робіт за контрактом. Ієрархічна структура робіт за контрактом може бути представлена як частина ієрархічної структури робіт шляхом її інтеграції в ієрархічну структуру робіт основної організації-виконавця або як підпорядкована ієрархічна структура робіт для конкретного елемента ієрархічної структури робіт.

Метою ієрархічної структури робіт за контрактом може бути надання допомоги у підготовці запиту на інформацію, запиту комерційної пропозиції, запиту цінової пропозиції або іншого контрактного документа до укладення контракту. Інші варіанти використання ієрархічної структури робіт за контрактом можуть бути такими ж, як ієрархічна структура робіт, наприклад, інтеграція із ієрархічною структурою ризиків проєкту або програми або матрицею розподілу відповідальності. Див. приклади у Додатку B.

5.3.4 Зв'язок з функціональними сферами

У проєктах та програмах функційна ієрархічна структура може використовуватися для зіставлення виконуваної роботи із функціональними сферами всередині організації або організацій, що виконують цю роботу. Функційна ієрархічна структура може відображати такі підрозділи дисципліни, як машинобудування або електротехніка, бухгалтерський облік, закупівлі або тестування. Зіставлення роботи із ієрархічною структурою робіт може надати інформацію для таких операцій, як узгодження розкладу, планування людських ресурсів або доповнення бюджетного кошторису для роботи, яка має бути виконана.

Зіставлення із функціональними сферами може поліпшити комунікацію для керівника проєкту або програми, особливо в галузі управління ресурсами функціональних спеціальностей. Функційні ієрархічні структури можуть використовуватися у проєктах та програмах зі стандартними або повторюваними операціями. Наприклад, потенційне використання може полягати у виявленні значних потреб у ресурсах та потенційних ризиків, пов'язаних із використанням ресурсів під час інтеграції.

Крім того, у разі використання разом із ієрархічною структурою ризиків та ієрархічною структурою робіт керівник проєкту або програми може виділити зони ризику, що виникають у результаті обставин із обмеженнями ресурсів у функціональних сферах. Див. приклад у Додатку A.

5.3.5 Зв'язок з іншими структурами

Зв'язок із іншими структурами проєкту або програми може бути визначений шляхом інтеграції інформації про ієрархічну структуру робіт із іншими структурами. Деякі з інших структур, з якими може бути інтегрована ієрархічна структура робіт, охоплюють, без обмежень, таке:
a) ієрархічна структура витрат,
b) розклад,
c) ієрархічна структура ризиків,
d) ієрархічна структура комунікації,
e) ієрархічна структура продукту,
f) ієрархічна структура ресурсів.

Інтеграція може бути двовимірною або багатовимірною залежно від потреб проєкту або програми.
Деякі приклади зв'язків між ієрархічними структурами робіт та іншими ієрархічними структурами можна знайти у Додатках B та C.

5.4 Контроль ієрархічної структури робіт

Слід підтримувати ієрархічну структуру робіт задля забезпечення постійної корисності впродовж усього життєвого циклу проєкту або програми. Словник ієрархічної структури робіт також слід відповідним чином підтримувати. Крім того, якщо для обліку змін в обсязі проєкту або програми використовується прогресивна деталізація, ті елементи, які були додані або видалені з обсягу, повинні бути задокументовані в ієрархічній структурі робіт.

Тип документації, що використовується для відображення змін обсягу, повинен відповідати процедурам організаційного врядування змін у сфері управління проєктами або програмами. Зміни повинні бути підтверджені та перевірені, а потім інтегровані із ієрархічною структурою робіт та словником ієрархічної структури робіт із відповідною системою контролю версій документів.

5.5 Використання та вигоди ієрархічної структури робіт

5.5.1 Використання ієрархічної структури робіт

Використання та передача ієрархічної структури робіт охоплює, без обмежень, таке:
a) Розробка розкладу проєкту або програми може дати стейкхолдерам чітке уявлення про те, що, як очікується, буде реалізовано, коли це очікується та скільки ресурсів знадобиться для забезпечення певного доробку. Ієрархічна структура робіт повинна забезпечувати логічну декомпозицію роботи задля допомоги у визначенні цих елементів. Під час реалізації ієрархічна структура робіт повинна забезпечувати загальний фреймворк для планування, виконання, контролю, управління, інформування та моніторингу проєкту або програми.
b) Матриця розподілу відповідальності може бути створена шляхом інтеграції ієрархічної структури організації та ієрархічної структури робіт. Інтеграція може надавати інформацію про роботу, яку необхідно виконати та поставити, основні елементи роботи, які необхідно виконати, та осіб або організацій, відповідальних за виконання та постачання елемента ієрархічної структури робіт, а також осіб, яких слід консультувати та інформувати.
c) Планування елементів ієрархічної структури робіт може забезпечити оцінку зусиль та тривалість для їх завершення.
d) Під час оцінки витрат слід використовувати ієрархічну структуру робіт для визначення вартості виконання кожного елемента ієрархічної структури робіт.
e) Ієрархічну структуру ризиків слід інтегрувати із ієрархічною структурою робіт задля допомоги у розробці стратегій зниження ризиків.
f) Розподіл ресурсів може бути інтегровано із функційною ієрархічною структурою або ієрархічною структурою організації для елементів ієрархічної структури робіт.
g) Інформаційна система управління може бути структурована із використанням ієрархічної структури робіт задля допомоги у зборі даних про вартість, розклад та технічний обсяг. Інформація, зібрана інформаційною системою управління, може дати уявлення про те, яка робота була виконана в межах проєкту та програми. Інформаційна система управління повинна бути організована таким чином, щоб відображати елементи ієрархічної структури робіт, а також деталі, що надаються іншими ієрархічними структурами. Ієрархічна структура робіт повинна надавати детальну інформацію, яка може бути зведена до підсумкового рівня залежно від звіту та вимог стейкхолдерів, які використовують або отримують звіти.
h) Контроль обсягу для врахування змін в обсязі проєкту або програми. Використання підходу до управління конфігурацією повинно забезпечувати контроль змін у базовому плані та підтримку ієрархічних структур робіт.
i) Звітність про статус проєкту або програми може бути складена із використанням елементів ієрархічної структури робіт в якості елементів структури звітності. Рівень деталізації для кожного звіту про статус проєкту або програми повинен бути відображений у ієрархічній структурі робіт.
j) Повторне використання ресурсів проєкту ієрархічної структури робіт у якості шаблонів для майбутніх проєктів дає нагоду зробити висновки із попередніх проєктів.

5.5.2 Вигоди ієрархічної структури робіт

Вигоди створення, використання та контролю ієрархічної структури робіт можуть охоплювати, без обмежень, такі сприятливі фактори:
a) поділ проєкту або програми на елементи ієрархічної структури робіт та уточнення взаємозв'язку між елементами;
b) оцінка витрат, ризиків та тривалості елементів ієрархічної структури робіт;
c) сприяння плануванню та розподілу управлінських та технічних обов'язків;
d) спрощення відстеження технічного виконання, тривалості, ризиків, розподілу ресурсів та витрат;
e) комунікація зі стейкхолдерами, включно з керівництвом, клієнтами та постачальниками;
f) надання інформації та структури для системи управління здобутою цінністю;
g) надання посилання на комплексний генеральний план та комплексний генеральний розклад для забезпечення узгодженості, а також аналізу та оцінки;
h) сприяння бюджету проєкту шляхом надання структури для розподілу;
i) сприяння управлінню конфігурацією елементів ієрархічної структури робіт.

Додаток A

(інформативний)

Ієрархічні структури робіт — Приклади

Рисунки A.1-A.6 та Таблиця A.1 ілюструють загальні ієрархічні структури робіт у різних форматах.

ISO 21511 Ієрархічні структури робіт Рисунок A.1 — Ієрархічна структура робіт — Приклад автомобільної програми («графічний» приклад та «орієнтований на продукт та послугу»)

ПРИМІТКА 1. IAT&CO - це Інтеграція, Збірка, Тестування та Випробування (Integration, Assembly, Test and CheckOut).
ПРИМІТКА 2. Тут лише перший елемент другого рівня розкладено на третій рівень. Інші елементи другого рівня зазвичай теж розкладаються принаймні до третього рівня.

Рисунок A.1 — Ієрархічна структура робіт — Приклад автомобільної програми («графічний» приклад та «орієнтований на продукт та послугу»)

ISO 21511 Ієрархічні структури робіт Рисунок A.2 — Ієрархічна структура робіт — Приклад автомобільної програми («графічний» приклад та «орієнтований на функцію»)Рисунок A.2 — Ієрархічна структура робіт — Приклад автомобільної програми («графічний» приклад та «орієнтований на функцію»)

На Рисунку A.3 показано приклад ієрархічні структури робіт для системи онлайн-покупок, що використовує аджайл-розробку, яка орієнтована на користувачів, оскільки вона розбиває програмне забезпечення на основі особливостей (1.1.), а також містить фактичні результати, такі як зміна поведінки (3.).

 1. Система онлайн-покупок
  • 1.1 Програмне забезпечення
   • 1.1.1 Епопея: Купити товар
    • 1.1.1.1 Особливість: Переглянути товари
    • 1.1.1.2 Особливість: Додати у кошик
    • 1.1.1.3 Особливість: Зареєструватися як користувач
     • 1.1.1.3.1 Історія користувача: Зареєструватися
     • 1.1.1.3.2 Історія користувача: Перевірити електронну пошту
     • 1.1.1.3.3 Історія користувача: Додати кредитну карту
    • 1.1.1.4 Особливість: Оплатити
   • 1.1.2 Епопея: Виконати замовлення
    • 1.1.2.1 Особливість: Переглянути замовлення
    • 1.1.2.2 Особливість: Керувати замовленнями
   • 1.1.3 Епопея: Переглянути статистику використання
   • 1.1.4 Епопея: Легка навігація сайтом (Пошукова оптимізація)
  • 1.2 Платформи
   • 1.2.1 Середовище розробки
   • 1.2.2 Система управління версіями
   • 1.2.3 Середовище побудови
   • 1.2.4 Середовище тестування системи
   • 1.2.5 Середовище виробництва
 1. Врядування
  • 2.1 Процеси
   • 2.1.1 Процеси підтримки
   • 2.1.2 Процеси замовлення
   • 2.1.3 Процеси звітності
  • 2.2 Ролі та обов'язки
   • 2.2.1 Підтримка
   • 2.2.2 Виконання
   • 2.2.3 Підтримка кінцевих користувачів
   • 2.2.4 Інші ролі
 1. Зміна поведінки
  • 3.1 Освічені користувачі
   • 3.1.1 Маркетингова кампанія
   • 3.1.2 Зворотній зв'язок щодо зручності використання
  • 3.2 Освічений персонал підтримки
   • 3.2.1 Курси
   • 3.2.2 Інформаційний матеріал

Рисунок A.3 — Ієрархічна структура робіт — Приклад системи інформаційних технологій («схематичний» приклад та «орієнтований на доробок»)

На Рисунку A.4 показано приклад ієрархічні структури робіт проєкту системи безпеки та оборони.

ISO 21511 Ієрархічні структури робіт Рисунок A.4 — Ієрархічна структура робіт — Приклад проєкту системи захисту («графічний» приклад та «орієнтований на продукт та функції»)

Рисунок A.4 — Ієрархічна структура робіт — Приклад проєкту системи безпеки та оборони («графічний» приклад та «орієнтований на продукт та функції»)

На Рисунках A.5 та A.6, а також в Таблиці A.1 показано приклади ієрархічних структур робіт будівельних проєктів.

Рисунок A.5 — Ієрархічна структура робіт — Приклад будівництва об’єкта («табличний» приклад та «орієнтований на продукт»)

Рисунок A.5 — Ієрархічна структура робіт — Приклад будівництва об’єкта («табличний» приклад та «орієнтований на продукт»)

У Таблиці A.1 показано приклад ієрархічної структури робіт для будівлі, що охоплює роботу третіх сторін, закупівлю та управління проєктом («табличний» приклад та «орієнтований на продукт»).

Таблиця A.1 — Побудова ієрархічної структури робіт на основі воріт прийняття рішення («табличний» приклад і «орієнтований на продукт»)

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Рівень 4
Будівельний проєкт Управління проєктом Запуск проєкту
Координація проєкту
Контроль проєкту
Закриття проєкту
Планування та управління
Перевірка та підтвердження
Зв'язки Комунікації, водопостачання та каналізація
Комунікації, електроенергія та централізоване опалення
Широкосмуговий зв'язок
Телебачення
Телефон
Зовнішні роботи Придбана земля
Зовнішній водопровід
Дороги
Сад
Фундамент Котлован
Бетон
Інші фундаментні роботи
Головна будівля Рівень цокольного поверху Робота з плитами перекриття
Внутрішні стіни
Рівень першого поверху Робота з плитами перекриття
Внутрішні стіни
Монтаж каркаса/сталевої конструкції
Зовнішні роботи Стіни
Вікна
Дах
Внутрішні роботи Стіни та оздоблення
Підлогове покриття
Освітлення
Меблі та дизайн інтер'єру
Інсталяції Вентиляція
Опалення/каналізація
Електроенергія
Протипожежний захист
Гараж та додаткові будівлі
Архітектура Найнятий архітектор
Контракт
Ескізи
САПР
Підрядники Найняті підрядники
Контракти
Інше Фінансування
Дозволи

Рисунок A.6 ілюструє тільки частину ієрархічної структури робіт проєкту для каркасу будівлі. Цей рисунок також ілюструє, як повторення розташування зазвичай вбудовується у ієрархічну структуру робіт.

ВО1 Проєкт житлового будинку
...
ВО1.4 Будівництво
...
BO1.4.3 Каркас
BO1.4.3.1 Рівень цокольного поверху
BO1.4.3.1.A.1 Частина 1. Робота з перекриттям
BO1.4.3.1.A.1 Колонна
BO1.4.3.1.A.2 Стіна зсуву
BO1.4.3.1.A.3 Плита перекриття
BO1.4.3.2 Рівень першого поверху
BO1.4.3.2.A Частина 1. Робота з перекриттям
BO1.4.3.2.A.1 Колонна
BO1.4.3.2.A.2 Стіна перекриття
BO1.4.3.2.A.3 Плита перекриття
BO1.4.3.3 Рівень другого поверху
BO1.4.3.3.A Частина A. Робота з перекриттям
BO1.4.3.3.A.1 Колонна
BO1.4.3.3.A.2 Стіна перекриття
BO1.4.3.3.A.3 Плита перекриття
BO1.4.3.3.B Частина 2. Робота з перекриттям
BO1.4.3.3.B.1 Колонна
BO1.4.3.3.B.2 Стіна перекриття
BO1.4.3.3.B.3 Плита перекриття
BO1.4.3.4 Рівень третього поверху
BO1.4.3.4.Частина 1. Робота з перекриттям
BO1.4.3.4.A.1 Колонна
BO1.4.3.4.A.2 Стіна перекриття
BO1.4.3.4.A.3 Плита перекриття
BO1.4.3.4.B Частина 2. Робота з перекриттям
BO1.4.3.4.B.1 Колонна
BO1.4.3.4.B.2 Стіна перекриття
BO1.4.3.4.B.3 Плита перекриття

Рисунок A.6 — Багаторівнева ієрархічна структура будівельних робіт (каркас) («схематичний» приклад та «орієнтований на продукт»)

Додаток B

(інформативний)

Зв'язки з іншими ієрархічними структурами — Приклади

Рисунки B.1-B.4 ілюструють деякі типові взаємозв'язки між ієрархічною структурою робіт та іншими типами ієрархічних структур.

Рисунок B.1 ілюструє взаємозв'язок між ієрархічною структурою робіт проєкту та ієрархічною структурою робіт за основним контрактом із відповідним прикладом відносин субпідряду, показаним на Рисунку B.2.
Рисунок Б.1 — Ієрархічна структура робіт за контрактом (з ієрархічної структури проєкту)

Рисунок B.1 — Ієрархічна структура робіт за контрактом (з ієрархічної структури проєкту)

Рисунок B.2 ілюструє взаємозв'язок між ієрархічною структурою робіт програми та ієрархічною структурою робіт за основним контрактом із відповідним прикладом відносин субпідряду, показаним на Рисунку B.2.
Рисунок Б.2 — Взаємозв'язок ієрархічної структури робіт між головним підрядником та субпідрядником

Рисунок B.2 — Взаємозв'язок ієрархічної структури робіт між головним підрядником та субпідрядником

На Рисунку B.3 представлена ієрархічна структура робіт з використанням аналізу вимог до системного проєктування, який визначає декларацію робіт за проєктом, інтегрований генеральний план та інтегрований генеральний розклад.

Рисунок B.3 — Взаємозв'язок ієрархічної структури робіт між вимогами до проєкту, словником ієрархічної структури робіт, планом та розкладом проєкту

Рисунок B.3 — Взаємозв'язок ієрархічної структури робіт між вимогами до проєкту, словником ієрархічної структури робіт, планом та розкладом проєкту

На Рисунку B.4 представлено перетин ієрархічної структури робіт з ієрархічною структурою організації. Цей перетин ілюструє розміщення контрольних рахунків у кожній точці перетину.

Рисунок B.4 — Ієрархічна структура організації (OBS) перетинається з ієрархічною структурою роботи (WBS)

Рисунок B.4 — Ієрархічна структура організації (OBS) перетинається з ієрархічною структурою роботи (WBS)

Додаток C

(інформативний)

Альтернативи ієрархічних структур робіт

Досягнення в обчислювальній техніці дозволяють використовувати інші уявлення, ніж ієрархічне представлення структури робіт. Базова модель даних дає можливість багаторазового незалежного перегляду елементів ієрархічної структури робіт та їх взаємозв’язків.

Моделі даних для ієрархічних структур роботи можуть використовувати реляційні або об'єктно-орієнтовані структури даних. Ці моделі даних охоплюють 100% обсягу роботи.

Рисунки C.1 та C.2 ілюструють види альтернативних ієрархічних структур робіт.

Рисунок C.1 — Двовимірна модель ієрархічної структури робіт

Рисунок C.1 — Двовимірна модель ієрархічної структури робіт

 

Рисунок C.2 — Тривимірна модель ієрархічної структури робіт

Рисунок C.2 — Тривимірна модель ієрархічної структури робіт

Бібліографія

[1] ДСТУ ISO 21502, Управління проєктами, програмами, портфелями - Настанови щодо управління проєктами
[2] ДСТУ ISO 21503, Управління проєктами, програмами, портфелями - Настанови щодо управління програмами
[3] ДСТУ ISO 21504, Управління проєктами, програмами, портфелями - Настанови щодо управління портфелями
[4] MIL-STD-881E: Oct 2020, Work Breakdown Structures for Defense Materiel Items
[5] DEF(AUST)5664A: Jun 2004, Work Breakdown Structures For Defence Materiel Projects Draft Defence Standard
[6] NASA/SP-2016-3404/REV1: Jan 2018, NASA Work Breakdown Structure (WBS) Handbook